Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 50/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/01/29

Data wejścia w życie: 2018/01/29


Zarządzenie Nr 50/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz.130)  zarządzam, co następuje :

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia  nastąpi w oparciu o protokoły zdawczo - odbiorcze zawierające wartość przekazanych składników majątkowych. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Sportu, wytworzono: 2018/02/06, odpowiedzialny/a: Krzysztof Kupis, wprowadził/a: Łukasz Wybraniec, dnia: 2018/02/06 11:27:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Wybraniec 2018/02/06 11:27:09 modyfikacja wartości
Łukasz Wybraniec 2018/02/06 11:26:17 modyfikacja wartości
Łukasz Wybraniec 2018/02/06 11:02:19 nowa pozycja