Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 31/18 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Data podpisania: 2018/01/16

Data wejścia w życie: 2018/01/16


Zarządzenie Nr 31/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Na podstawie § 18 pkt 5 Uchwały Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Przekazuję Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinie uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.  

 

2. Uprawnienia, o których mowa w ust.1 mają zastosowanie do zmian w planie finansowym jednostki w części dotyczącej bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa.

 

§ 2. O podjętej decyzji w sprawie zmian określonych w § 1 zarządzenia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie informuje Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 7 dni od daty dokonania zmian.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Daniel Wacinkiewicz


Załączniki:

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2018/01/18, odpowiedzialny/a: WZFM, wprowadził/a: Barbara Szczepaniak, dnia: 2018/01/18 15:35:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Szczepaniak 2018/01/18 15:35:10 nowa pozycja