Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 455/18 w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie

Data podpisania: 2018/10/23

Data wejścia w życie: 2018/10/23


ZARZĄDZENIE NR 455/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 października 2018 r.


w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie
Miasta Szczecin zawierających informacje niejawne

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.412) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuje Komisję ds. przeglądu materiałów wytworzonych w Urzędzie Miasta Szczecin zawierających informacje niejawne, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

Przewodniczący Komisji:
1) Urszula Sygit Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

Członek Komisji:
2) Ryszard Ochocki Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

Sekretarz Komisji:
3) Maria Kotarska Główny Specjalista kierownik kancelarii tajnej.


§ 2. Do zadań Komisji, o której mowa w §1, należy:
1) przeprowadzenie przeglądu materiałów wytworzonych w Urzędzie Miasta Szczecin zawierających informacje niejawne,
2) wyodrębnienie materiałów, o których mowa w pkt 1, wymagających zmiany lub zniesienia klauzuli tajności,
3) sporządzenie protokołów prac Komisji i przestawienie ich do akceptacji Prezydentowi Miasta Szczecin.


§ 3.
Po wykonaniu zadania, o którym mowa w § 2, Komisja ulega rozwiązaniu.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                                                                                                                                  Prezydent Miasta
                                                                                                                                                                                                                                                                     Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wytworzono: 2018/10/23, odpowiedzialny/a: Urszula Sygit, wprowadził/a: Maria Kotarska, dnia: 2018/10/24 12:37:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maria Kotarska 2018/10/24 12:37:44 modyfikacja wartości
Maria Kotarska 2018/10/24 12:10:13 nowa pozycja