Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 398/18 zmieniajace zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/09/07

Data wejścia w życie: 2018/09/07


ZarządzenieNr 398/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 7 września 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316) oraz w związku z art. 27 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 483/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Osoba uprawniona ma obowiązek wykazać w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, faktyczną wysokość wszystkich dochodów brutto uzyskiwanych przez wszystkich uprawnionych członków rodziny, zarówno podlegających opodatkowaniu jak i zwolnionych
z opodatkowania, w tym dochodów osiąganych za granicą, tj.:

1) wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wszelkie dodatki do wynagrodzenia;

2) wynagrodzenia z tytułu umów o charakterze cywilnoprawnym (m.in. umowy zlecenia,
o dzieło, najmu, dzierżawy);

3) emerytury, renty;

4) zasiłki:  przedemerytalny, dla bezrobotnych, chorobowy, rodzinny, pielęgnacyjny;

5) świadczenia w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczenie wychowawcze (świadczenie 500+);

6) otrzymywane alimenty (odliczeniu od dochodu podlegają płacone alimenty na rzecz innej osoby), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz inne formy pomocy na rzecz dzieci;

7) stypendia;

8) dochody z tytułu: członkowstwa w spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej lub artystycznej;

9) dochód z prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności (jako dochody z tego tytułu przyjmuje się nie niższe niż zadeklarowane, przez te osoby, kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, kwoty nie niższe niż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne obowiązujące osoby ubezpieczone);

10) dochody z prowadzonego gospodarstwa rolnego – uznaje się, że jest on równy przeciętnemu dochodowi z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa GUS na podstawie ustawy o podatku rolnym;

11) inne dochody, w tym: dobrowolne świadczenia pieniężne otrzymywane na utrzymanie dziecka.”;

2) W § 10 w ust. 1 w pkt. 3 lit..b otrzymuje brzmienie:

„b) potwierdzenia pobytu na urlopie wypoczynkowym w danym roku kalendarzowym, przez co najmniej kolejnych 14 dni kalendarzowych, w tym co najmniej 10 dni urlopu wypoczynkowego zatwierdzonego do wykorzystania w danym roku kalendarzowym (nie dotyczy rencistów i emerytów). Pracownicy przebywający na innych formach urlopu (np. rodzicielski, wychowawczy) potwierdzają ten fakt w Wydziale Organizacyjnym. Zatwierdzony urlop – Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta oraz Dyrektorów/Kierowników Wydziałów/Biur - potwierdza Wydział Organizacyjny, a pozostałym pracownikom - osoba prowadząca sprawy osobowe w Wydziale/Biurze. W przypadku zmiany terminu wykorzystania urlopu, należy niezwłocznie przedłożyć pracownikowi Biura Obsługi Urzędu prowadzącemu sprawy socjalne, aktualne dokumenty potwierdzające ten fakt. W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w danym roku wypłacone świadczenie podlega niezwłocznie zwrotowi.”;

3) Załącznik Nr  1 – Regulamin Komisji Socjalnej otrzymuje brzmienie  jak w załączniku Nr 1 do Zarządzenia;

4) Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wnioskodawcy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2018/09/17, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Elżbieta Stolarz, dnia: 2018/09/18 10:03:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Stolarz 2018/09/18 10:03:55 modyfikacja wartości
Elżbieta Stolarz 2018/09/18 08:20:49 modyfikacja wartości
Elżbieta Stolarz 2018/09/17 08:07:33 nowa pozycja