Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 194/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie

Data podpisania: 2018/04/27

Data wejścia w życie: 2018/04/27


ZARZĄDZENIE NR 194/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej przy ul.

Broniewskiego 4/6 w Szczecinie

Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz 2018 r. poz. 130) oraz §

4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie

domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 10/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2018/04/27, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Magdalena Czajkowska, dnia: 2018/05/09 09:14:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Czajkowska 2018/05/09 09:14:02 nowa pozycja