Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 112/18 w sprawie nadzoru nad działalnością instytucji kultury oraz zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości

Data podpisania: 2018/03/16

Data wejścia w życie: 2018/03/16


ZARZĄDZENIE NR 112/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie nadzoru nad działalnością instytucji kultury oraz zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) , art. 12 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r.poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152), art. 126 i art. 247 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz § 34 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecina, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r.) i § 11 ust. 2 Szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 67/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się zakres i sposób sprawowania nadzoru nad działalnością instytucji kultury, dla których organizatorem w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest Gmina Miasto Szczecin, zwanych dalej „instytucjami kultury”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Ustala się zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których beneficjentami są instytucje kultury, o których mowa w § 1, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 614/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania nadzoru nad działalnością miejskich instytucji kultury oraz przekazywania dotacji podmiotowej.
§ 4. W Zarządzeniu Nr 41/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, w załączniku nr 2 – Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, uchyla się dział VIII – Zasady przyznawania i przekazywania miejskim instytucjom kultury dotacji z budżetu Gminy Miasto Szczecin.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: WK, wytworzono: 2018/03/20, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2018/03/20 15:06:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2018/03/20 15:06:59 nowa pozycja