Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 409/18 w sprawie ustalenia ogólnych warunków korzystania ze stołówek w szkołach i innych jednostkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin oraz upoważnienia dyrektorów szkół i innych jednostek oświatowych do zwalniania z opłat za posiłki

Data podpisania: 2018/09/20

Data wejścia w życie: 2018/09/20


ZARZĄDZENIE NR 409/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 września 2018 r.


w sprawie ustalenia ogólnych warunków korzystania ze stołówek w szkołach i innych jednostkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin oraz upoważnienia dyrektorów szkół i innych jednostek oświatowych do zwalniania z opłat za posiłki


    Na podstawie art. 31 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 29 ust. 1 pkt 3 i art. 106 ust. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290 i poz. 1669) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Zarządzenie ustala ogólne warunki korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach i innych jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin oraz ogólne zasady ustalania opłat za posiłki.

2. Dyrektor szkoły lub innej jednostki oświatowej, w której zorganizowana jest stołówka, ustala, zgodnie z niniejszym zarządzeniem, warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki w porozumieniu z organem prowadzącym.


§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:


1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin;
2) innej jednostce oświatowej - należy przez to rozumieć bursę szkolną, ośrodek wychowawczy, ośrodek socjoterapii, ośrodek szkolno-wychowawczy dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin;
3) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły oraz wychowanka bursy szkolnej, internatu, ośrodka wychowawczego, ośrodka socjoterapii;
4) rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych;
5) stołówce – należy przez to rozumieć zorganizowane przez szkołę lub inną jednostkę oświatową miejsce zbiorowego korzystania z posiłków, w którym pracownicy stołówki wydają lub przygotowują i wydają posiłki.


§ 3. Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są:


1) uczniowie;
2) pracownicy szkoły i innej jednostki oświatowej – w ramach możliwości organizacyjnych szkoły lub innej jednostki oświatowej oraz za zgodą dyrektora szkoły lub dyrektora innej jednostki oświatowej.


§ 4. 1. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce nie wyższą niż koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku (tzw. „wsad do kotła”). Do opłaty nie wlicza się wynagrodzeń pracowników stołówki oraz składek naliczanych od tych wynagrodzeń, a także kosztów utrzymania stołówki. Wysokość kosztów produktów użytych do przygotowania posiłku, zgodnie z ich aktualnymi cenami detalicznymi, ustala dyrektor szkoły lub innej jednostki oświatowej.
2. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce przez pracowników szkoły lub innej jednostki oświatowej w wysokości uwzględniającej pełne koszty przygotowania posiłku, w tym koszty produktów zużytych do przygotowania posiłku, koszty wynagrodzeń pracowników stołówki oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki. Wysokość pełnych kosztów przygotowania posiłku ustala dyrektor szkoły lub innej jednostki oświatowej.
3. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce jest uaktualniana przez dyrektora szkoły lub innej jednostki oświatowej na początku każdego roku szkolnego.
4. Warunki korzystania ze stołówki z uwzględnieniem:
1) godzin wydawania posiłków,
2) sposobu i terminu wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 i 2,
3) zasad zgłaszania nieobecności,
4) stosowanego sposobu rozliczenia w przypadku zwrotu opłaty za korzystanie z posiłku w związku z nieobecnością ucznia lub pracownika szkoły lub innej jednostki oświatowej uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce,
ustala dyrektor szkoły lub innej jednostki oświatowej.
5. Warunki korzystania ze stołówki i wysokość opłat za posiłki wymagają uzgodnienia
z organem prowadzącym.


§ 5. 1. Upoważnia się dyrektorów szkół i innych jednostek oświatowych do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie udziela się w sytuacji, gdy posiłki są dofinansowywane w ramach pomocy społecznej.


§ 6. 1. Zobowiązuje się szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia do wspólnego prowadzenia stołówki szkolnej.
2. W sytuacji wspólnego prowadzenia stołówki, dyrektor szkoły, w której zorganizowana jest stołówka zobowiązany jest do informowania dyrektora szkoły, która korzysta z posiłków o wysokości opłat za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce.
3. Środki finansowe niezbędne na prowadzenie stołówki, o której mowa w ust. 1, zostaną przekazane szkole, w której zorganizowana jest stołówka przez organ prowadzący.


§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i innych jednostek oświatowych, w których zorganizowana jest stołówka, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.


§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2018/10/10, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2018/10/10 13:38:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2018/10/10 13:38:41 nowa pozycja