Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 49/18 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego

Data podpisania: 2018/01/26

Data wejścia w życie: 2018/01/26


Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  (Dz. U. 2017r. poz. 209 i 1566) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Organizuje się miejskie ćwiczenie z zakresu zarządzania kryzysowego na temat: „Działanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sytuacji awarii energetycznej”, zwane dalej ćwiczeniem, pod kryptonimem „ENERGIA 2018”.

2. Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w formie jednoszczeblowego treningu sztabowego, w Interaktywnym Centrum Komunikacji i Badań Społecznych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-76 w Szczecinie, w trzeciej dekadzie marca 2018 r.

§ 2. 1. Głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie działań miejskiego systemu reagowania kryzysowego w warunkach długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej.

2. Szczegółowe cele ćwiczenia zostaną określone w dokumentacji ćwiczenia.

§ 3. 1. Do opracowania ćwiczenia powołuje się zespół w składzie:

1) Witold Daniłkiewicz - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin;

2) Mirosław Pieczykolan - Inspektor w Wydziale  Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin.

2. Szczegóły przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia zostaną określone w planie przeprowadzenia ćwiczenia.

§ 4. 1. Ćwiczeniem będzie kierował Szczepan Stempiński- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Szczecin ds. bezpieczeństwa, zwany dalej kierownikiem ćwiczenia.

2. Do zadań kierownika ćwiczenia należy:

1) udzielanie wytycznych zespołowi do opracowania ćwiczenia;

2) nadzorowanie opracowywania ćwiczenia;

3) kierowanie ćwiczeniem w trakcie jego przebiegu;

4) przeprowadzenie wstępnego omówienia ćwiczenia z jego uczestnikami w dniu  zakończenia ćwiczenia;

5) dokonanie analizy i oceny ćwiczenia oraz opracowanie raportu z jego przebiegu.

§ 5. W ćwiczeniu uczestniczyć będą:

1) osoby wchodzące w skład:

a) Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

b) Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

2) pracownicy Wydziału Informatyki wyznaczeni przez Dyrektora Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin;

3) studenci Uniwersytetu Szczecińskiego.

§ 6. Dokumentacja ćwiczenia zostanie opracowana do dnia 28 lutego 2018 r.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Szczecin.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2018/01/26, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2018/02/05 08:24:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2018/02/05 08:24:44 nowa pozycja