Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 426/18 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/10/02

Data wejścia w życie: 2018/10/02


ZARZĄDZENIE NR 426/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 października 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin


Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349 i 1432) oraz § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/363/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 629 i 3028) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Stypendialną do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin, zwaną dalej Komisją w składzie:Przewodniczący:
1) Agata Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin; Członkowie:
2) Jolanta Balicka - Przedstawicielka Komisji ds. Kultury Rady Miasta Szczecin;
3) Renata Wilento - Wicedyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie;
4) Jolanta Sapiecha - Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Marka Jasińskiego w Szczecinie;
5) dr hab. Anna Tarnowska - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie;
6) prof. dr hab. Dariusz Dyczewski - Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie, Dyrektor Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Leonarda Piwoni w Szczecinie;
7) dr hab. Waldemar Wojciechowski - Prorektor ds. artystycznych, studenckich i współpracy międzynarodowej Akademii Sztuki w Szczecinie;
8) Artur Sawczuk - Dyrektor Liceum Plastycznego im. Constantina Brancusi w Szczecinie;
9) Irena Cebrij-Żywicka - Przedstawicielka Społecznej Szkoły Muzycznej I i II st. w Szczecinie; Sekretarz:
10) Ewa Wiśniewska - Główny Specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin.
§ 2. Harmonogram pracy Komisji ustala jej Przewodniczący.
§ 3. 1 Członkom Komisji nie będącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Komisji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Członkowie Komisji, o których mowa w ust.1 składają na pierwszym posiedzeniu oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy, w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Komisji.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.
§ 5. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 440/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: WK, wytworzono: 2018/10/08, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2018/10/08 09:01:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2018/10/08 09:01:41 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2018/10/08 09:01:10 nowa pozycja