Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 110/18 zmieniające zarządzenie w sprawie  zasad i trybu powoływania  Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/03/14

Data wejścia w życie: 2018/03/14


Zarządzenie Nr 110/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 14 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie  zasad i trybu powoływania  Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 42/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu powoływania Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 56/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2017 r., Zarządzenie Nr 211/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2017 r.) w § 3  w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) ds. innowacji i badań;”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/03/14, odpowiedzialny/a: Dyrektor Biura Strategii - Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Lidia Markiewicz, dnia: 2018/04/13 11:15:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lidia Markiewicz 2018/04/13 11:15:51 nowa pozycja