Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 174/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/04/24

Data wejścia w życie: 2018/04/24


ZARZĄDZENIE NR 174/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki niepodlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Stowarzyszenie Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego, z siedzibą przy ul. Jana Papugi 10 w Szczecinie, składniki majątkowe wykazane w Załączniku do Zarządzenia.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w §1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy zawierający wartość przekazanych składników majątkowych i termin na który mienie zostanie przekazane.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2018/04/24, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Grażyna Klukowska, dnia: 2018/05/09 10:25:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grażyna Klukowska 2018/05/09 10:25:31 nowa pozycja