Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 141/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/04/03

Data wejścia w życie: 2018/04/03


ZARZĄDZENIE NR 141/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), zarządzam, co następuje:

§ 1. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin –

Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie składniki majątkowe Gminy Miasto

Szczecin wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1, nastąpi w oparciu o protokół

zdawczo-odbiorczy zawierający wartość przekazanych składników majątkowych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2018/04/03, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Beata Bugajska, wprowadził/a: Magdalena Czajkowska, dnia: 2018/04/12 14:51:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Czajkowska 2018/04/12 14:51:07 nowa pozycja