Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 552/18 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. współpracy senioralnej w Gminie Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/12/27

Data wejścia w życie: 2019/01/02


                                                      ZARZĄDZENIE NR 552/18
                                               PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                       z dnia 27 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. współpracy senioralnej w Gminie Miasto
                                                                 Szczecin


Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r. Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
16 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.)
zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Pana JANA STOPYRĘ na Pełnomocnika Prezydenta ds. współpracy senioralnej
w Gminie Miasto Szczecin.


§ 2. Zadaniem Pełnomocnika, o którym mowa w § 1, jest w szczególności:
1) monitorowanie i diagnozowanie potrzeb seniorów;
2) podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia seniorów w Gminie Miasto Szczecin;
3) współpraca z Miejską Radą Seniorów w Szczecinie oraz Stowarzyszeniem Uniwersytetu
Trzeciego Wieku;
4) inicjowanie uroczystości i wydarzeń adresowanych do seniorów;
5) wspieranie seniorów w kontaktach z instytucjami publicznymi;
6) podejmowanie interwencji w istotnych sprawach seniorów będących we właściwości jednostek
organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin;
7) reagowanie na wszelkie przejawy dyskryminacji seniorów;
8) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów.


§ 3. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin do
współpracy z Pełnomocnikiem w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2 zarządzenia.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2019 r.


                                                                                                                 Prezydent Miasta
                                                                                                                   Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/12/27, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Ewelina Walewska, dnia: 2018/12/28 09:12:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Walewska 2018/12/28 09:12:00 modyfikacja wartości
Karolina Opasecka 2018/12/28 08:52:32 nowa pozycja