Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 179/18 w sprawie wysokości wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Szczecin oraz wzoru formularza zgłoszeniowego w ramach konsultacji społecznych - Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

Data podpisania: 2018/04/25

Data wejścia w życie: 2018/04/25


ZARZĄDZENIE NR 179/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie wysokości wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Szczecin oraz wzoru formularza zgłoszeniowego w ramach konsultacji społecznych - Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), § 4 Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3243) oraz § 1 i § 5 ust. 3 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3243) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W ramach konsultacji społecznych w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019, zwanego dalej SBO 2019 - na wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Szczecin przeznacza się kwotę 9.000.000 złotych (słownie: dziewięć milionów złotych).
2. W ramach kwoty, o której mowa w ust. 1 przeznacza się:
1) 2.700.000 złotych (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) na zadania ogólnomiejskie;
2) 6.300.000 złotych (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe, co oznacza, że na jedną dzielnicę przypada kwota 1.575.000 złotych (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
3. W ramach puli środków na zadania dzielnicowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przeznacza się:
1) 1.260.000 złotych (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe duże w dzielnicy Północ;
2) 1.260.000 złotych (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe duże w dzielnicy Prawobrzeże;
3) 1.260.000 złotych (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe duże w dzielnicy Śródmieście;
4) 1.260.000 złotych (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe duże w dzielnicy Zachód;
5) 315.000 złotych (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe małe w dzielnicy Północ;
6) 315.000 złotych (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe małe w dzielnicy Prawobrzeże;
7) 315.000 złotych (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe małe w dzielnicy Śródmieście;
8) 315.000 złotych (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe małe w dzielnicy Zachód.

4. Ustala się maksymalną wartość jednostkową zgłaszanego zadania, która wynosi:
1) 2.700.000 złotych (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) w przypadku zadań ogólnomiejskich;
2) 1.260.000 złotych (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) w przypadku zadań dzielnicowych dużych;
3) 157.500 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) w przypadku zadań dzielnicowych małych.

§ 2.
1. Zadania do SBO 2019 zgłasza się w terminie od dnia 7 maja do dnia 3 czerwca 2018 r.
2. Mieszkaniec, jako Wnioskodawca SBO 2019 nie może zakwalifikować tego samego zadania do więcej niż jednej kategorii.

§ 3. 1. Wzór formularza zgłoszenia propozycji zadania do SBO 2019, zwany dalej Formularzem Zgłoszeniowym, stanowi załącznik do Zarządzenia.
2. Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny:
1) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin, zwanego dalej Urzędem, pod adresem: sbo.szczecin.eu;
2) w wersji papierowej: w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu (Pl. Armii Krajowej 1
w Szczecinie) oraz w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40 w Szczecinie), w godzinach pracy Urzędu oraz Filii.
3. Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe mieszkańcy, będący Wnioskodawcami SBO 2019 przesyłają za pośrednictwem strony internetowej Urzędu dostępnej pod adresem: sbo.szczecin.eu lub składają w wersji papierowej w jednym z następujących miejsc:
1) w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu (Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie) - w godzinach pracy Urzędu;
2) w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40
w Szczecinie) - w godzinach pracy Filii.
4. Każdy mieszkaniec, będący Wnioskodawcą SBO 2019 składa na Formularzu Zgłoszeniowym oświadczenia dotyczące:
- wyrażenia zgody na udostępnienie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Urzędu: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje) oraz w serwisie: wspieram.to;
- wyrażenia zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących SBO 2019, w tym zamieszczenie przesłanego formularza na stronie internetowej Urzędu: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje) oraz w serwisie: wspieram.to;
- zgodności załączników z wymogami, o których mowa w ust. 6;
- zapoznania się z informacją o realizacji obowiązku informacyjnego przez Administratora danych osobowych.
5. Niezłożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 4, przez każdego z Wnioskodawców zgłaszanego zadania powoduje pozostawienie Formularza Zgłoszeniowego bez rozpatrzenia.
6. Wypełnione załączniki do Formularza Zgłoszeniowego, składane przez Wnioskodawcę do SBO 2019, podlegają anonimizacji pod kątem ochrony danych osobowych. Ponadto składając je Wnioskodawca oświadcza, że posiada prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje) oraz w serwisie: wspieram.to, a ich publikacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu oraz prawa do wizerunku.

§ 4. Jednostką organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro Dialogu Obywatelskiego.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Dialogu Obywatelskiego, Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów, Dyrektorowi Wydziału Informatyki oraz Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta.

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta do ścisłej współpracy z Dyrektorem Biura Dialogu Obywatelskiego w zakresie realizacji niniejszego zarządzenia.

§ 7.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: konsultuj.szczecin.pl, w serwisie internetowym: sbo.szczecin.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje).

§ 9.
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Urzędu: konsultuj.szczecin.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2018/04/27, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2018/04/27 12:39:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2018/04/27 12:39:15 nowa pozycja