Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 86/18 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Data podpisania: 2018/02/22

Data wejścia w życie: 2018/02/22


Zarządzenie Nr 86/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Na podstawie § 18 pkt 5 Uchwały Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5469), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.  Przekazuję Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.  

2. Uprawnienia, o których mowa w ust.1 mają zastosowanie do zmian w planie finansowym jednostki w części dotyczącej bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa.

§ 2. O podjętej decyzji w sprawie zmian określonych w § 1 zarządzenia Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie informuje Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 7 dni od daty dokonania zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

                               wz. Prezydenta Miasta

                             Zastępca Prezydenta Miasta

                                     Krzysztof Soska

 

 

 

 

 


Załączniki:

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2018/02/28, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Monika Zagórska, dnia: 2018/02/28 10:38:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Zagórska 2018/02/28 10:38:51 modyfikacja wartości
Monika Zagórska 2018/02/28 10:37:30 nowa pozycja