Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 375/18 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/08/21

Data wejścia w życie: 2018/08/21


                                                 ZARZĄDZENIE NR 375/18

                                         PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez

jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie § 59 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego

załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta

Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r. oraz Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta

Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne

Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 67/18 Prezydenta Miasta

Szczecin z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych

przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 131/18

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 281/18 Prezydenta

Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz Zarządzenie Nr 368/18 Prezydenta Miasta

Szczecin z dnia 14 sierpnia 2018 r.) w § 13 w ust. 3 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) realizacja świadczenia pieniężnego, stanowiącego świadczenie rodzinne "Bon

opiekuńczy: Wieloraczki", wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie

świadczeń, zwrot nienależnie pobranych świadczeń.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych

Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                        Prezydent Miasta

                                                                         Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/08/21, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Ewelina Walewska, dnia: 2018/09/05 11:49:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Walewska 2018/09/05 11:49:39 modyfikacja wartości
Ewelina Walewska 2018/09/05 11:49:01 nowa pozycja