Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 306/18 w sprawie wzoru formularza wniosku wraz z załącznikami o przyznanie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz kwestionariusza ankiety

Data podpisania: 2018/07/13

Data wejścia w życie: 2018/07/13


                ZARZĄDZENIE NR 306/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 13 lipca 2018 r.

    w sprawie wzoru formularza wniosku wraz z załącznikami o przyznanie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz kwestionariusza ankiety.

 

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz § 3 ust. 7 Zasad przyznawania i wysokości świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”, stanowiących załącznik do uchwały nr XLI/1194/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 2805) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór formularza wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” wraz z oświadczeniami, w brzmieniu  

   stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.    

   2. Ustala się wzór kwestionariusza ankiety, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                                                            Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                              Piotr Krzystek

 


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2018/07/13, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, wprowadził/a: Alicja Narożna, dnia: 2018/08/10 12:44:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Narożna 2018/08/10 12:44:38 nowa pozycja