Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 36/18 w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu

Data podpisania: 2018/01/22

Data wejścia w życie: 2018/01/22


ZARZĄDZENIE NR 36/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu
Na podstawie art. 19 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017r. poz. 1201, z 2016 r. poz. 1948 oraz 2017 r. poz. 933, 1475, 1954 i 2491) w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 265 i 422) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Powołuję komisję ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości, o których mowa w art.130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z 2015 r. poz. 541, 1273 i 2281 oraz z 2017 r. poz. 60, 777 i 1926 z 2018r. poz.79) stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, zwaną dalej Komisją, w składzie:

Przewodniczący:
1) Paweł Adamczyk – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;

Członkowie:
2) Aleksandra Ciszewska - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
3) Monika Bernat - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
4) Anna Michalak - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
2. Komisja dokonuje zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Szczecin w składzie co najmniej dwuosobowym.
§ 2. Komisja dokona zakwalifikowania pojazdu do zniszczenia w przypadkach:
1) gdy likwidacja w sposób określony w § 7 lub § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie doszła do skutku;
2) gdy z opinii biegłego skarbowego wynika, że pojazd nie nadaje się do dalszej eksploatacji oraz do obrotu handlowego – szacunkowa wartość pojazdu jest równa zero złotych lub niższa niż łączna kwota możliwa do uzyskania w wyniku przekazania pojazdu do stacji demontażu.
§ 3. Wynikiem zakwalifikowania pojazdu do zniszczenia będzie zlecenie na odbiór pojazdu wystawione dla przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016r. poz. 803 z 2015r. poz.933 oraz z 2016r. poz.1948). 
§ 4. Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pojazdu do stacji demontażu lub do punktu zbierania pojazdów Komisja sporządzi protokół zniszczenia i złoży wniosek o wyrejestrowanie pojazdu do właściwego do spraw rejestracji pojazdów organu ewidencyjnego.
§ 5. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 99/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 marca 2014r. w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu (zm. Zarządzenie Nr 312/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2014r., Zarządzenie Nr 159/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2015r.). 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2018/01/25, odpowiedzialny/a: Adamczyk Paweł, wprowadził/a: Monika Bernat, dnia: 2018/02/19 08:15:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Bernat 2018/02/19 08:15:01 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2018/01/25 14:34:32 nowa pozycja