Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 162/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/04/18

Data wejścia w życie: 2018/04/23


ZARZĄDZENIE
NR 162/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin


Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin  stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 42/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  6 stycznia 2017 r. w sprawie powołania  Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy  Prezydencie Miasta Szczecin (zm.  ZarządzenieNr 56/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2017 r.,  Zarządzenie Nr 211/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2017 r., Zarządzenie Nr 110/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2018 r.) zarządzam, co  następuje: 
 

§ 1. W  Zarządzeniu Nr 49/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 57/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2017 r., Zarządzenie Nr 96/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2017 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:
 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 

„2) Zbigniew Maciaszek – Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i  Przedsiębiorczości w Szczecinie;”,
 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
 

„4) Andrzej Montwiłł – Prezes  Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego;”,
 

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
 

„10) prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński - Kierownik  Zakładu Genetyki i Patomorfologii  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Prezes  Zarządu Read-Gene S.A.;”.
 

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
 

„§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam  Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds.  inwestycji i  zarządzania projektami.”.
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.
 

 

Prezydent Miasta 

Piotr Krzystek    


Załączniki:

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/04/23, odpowiedzialny/a: Dyrektor Biura Strategii - Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Lidia Markiewicz, dnia: 2018/04/23 13:37:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lidia Markiewicz 2018/04/23 13:37:15 nowa pozycja