Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 403/18 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu oraz sposobu dokonywania wpłat za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Data podpisania: 2018/09/10

Data wejścia w życie: 2018/09/10


ZARZĄDZENIE NR 403/18 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu oraz sposobu dokonywania wpłat za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 4 Uchwały Nr XLIII/1236/18 Rady Miasta Szczecin

z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 3784) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczny koszt pobytu w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2018 roku, w przeliczeniu na jedno

miejsce w tych ośrodkach, w następujących wysokościach:

1) schronisko dla osób bezdomnych - 258,50 zł;

2) schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - 710,20 zł.

§ 2. Wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dokonywane w formie gotówkowej w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 3. Obowiązującą wysokość miesięcznego kosztu pobytu ustala się każdorazowo, po zawarciu przez Gminę Miasto Szczecin kolejnych aneksów oraz umów z podmiotami prowadzącymi schroniska dla osób bezdomnych oraz schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 5. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds.połecznych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2018/09/09, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Magdalena Czajkowska, dnia: 2018/10/10 14:23:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Czajkowska 2018/10/10 14:23:34 nowa pozycja