Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 414/18 w sprawie przeprowadzenia głosowania oraz zasad obsługi głosowania i weryfikacji głosów w ramach konsultacji społecznych - Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

Data podpisania: 2018/09/20

Data wejścia w życie: 2018/09/20


ZARZĄDZENIE NR 414/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 września 2018 r.


w sprawie przeprowadzenia głosowania oraz zasad obsługi głosowania i weryfikacji głosów w ramach konsultacji społecznych - Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), § 4 Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3243) oraz § 7 ust. 5 i § 8 ust. 7 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3243) zarządzam, co następuje:

§ 1. W ramach konsultacji społecznych w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 prawo udziału w głosowaniu posiadają wszyscy mieszkańcy Gminy Miasto Szczecin, zwanej dalej Miastem, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:
1) są zameldowani w Mieście;
2) nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują w Mieście;
3) nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują i studiują na terenie Miasta;
4) nie posiadają zameldowana, ale zamieszkują i uczęszczają do szkół na terenie Miasta.

§ 2.
Głosowanie na zadania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 przeprowadza się w terminie od dnia 28 września 2018 r. do dnia 12 października 2018 r.

§ 3. 1. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej lub papierowej z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W formie elektronicznej w sposób, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i b lub papierowej w punktach do głosowania mogą zagłosować wyłącznie uprawnieni, o których mowa w § 1 pkt 1.
3. Uprawnieni, o których mowa w § 1 pkt 2, 3 i 4 mogą zagłosować w formie elektronicznej w sposób, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b lub papierowej w punktach do głosowania.
4. Głosowanie przeprowadza się w formie:
1) elektronicznej:
a) za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej http://sbo.szczecin.eu;
b) w punktach do głosowania, po weryfikacji uprawnienia do udziału w głosowaniu przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
2) papierowej w punktach do głosowania - za pośrednictwem papierowej karty do głosowania, możliwej do pobrania w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji uprawnienia do udziału w głosowaniu przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
5. Głosy oddane w formie papierowej zostaną wprowadzone do elektronicznego systemu do głosowania po zakończeniu głosowania.
6. Wzór karty do głosowania dla osoby, która ukończyła 16 lat stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
7. Wzór karty do głosowania dla osoby, która nie ukończyła 16 lat stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4.
1. W głosowaniu na propozycje zadań przeznaczonych do realizacji można oddać maksymalnie trzy głosy:
1) jeden głos na zadania ogólnomiejskie;
2) jeden głos na zadania dzielnicowe duże w dowolnej dzielnicy;
3) jeden głos na zadania dzielnicowe małe w dowolnej dzielnicy.
2. Wszystkie głosy przysługujące mieszkańcowi uprawnionemu do głosowania należy oddać w jednorazowym głosowaniu.
3. W głosowaniu można zagłosować wyłącznie jeden raz, co oznacza brak możliwości zmiany oddanego głosu.

§ 5. 1. W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 zostaną zlokalizowane stacjonarne punkty do głosowania elektronicznego oraz papierowego. Listę punktów do głosowania oraz godziny ich otwarcia określa załącznik nr 3 do Zarządzenia.
2. W celu usprawnienia systemu głosowania oraz zwiększenia jego dostępności dla osób głosujących dopuszcza się zorganizowanie na terenie Miasta mobilnych punktów do głosowania.

§ 6. 1. Podczas głosowania na zadania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 wszystkie zadania znajdujące się na listach zadań do głosowania promowane są w sposób obiektywny.
2. Promocja zadań znajdujących się na listach zadań do głosowania przez jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze Miasta odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem materiałów promocyjnych przygotowanych przez Urząd Miasta Szczecin.
3. Promocja zadań znajdujących się na listach zadań do głosowania odbywa się w jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych Miasta wyłącznie z wykorzystaniem materiałów promocyjnych przygotowanych przez Urząd Miasta Szczecin.

§ 7. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro Dialogu Obywatelskiego.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Dialogu Obywatelskiego - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych, Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów, Dyrektorowi Wydziału Informatyki.

§ 9. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta do ścisłej współpracy z Dyrektorem Biura Dialogu Obywatelskiego w zakresie realizacji niniejszego zarządzenia.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami, a w zakresie spraw finansowych Skarbnikowi Miasta.

§ 11. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 12
. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2018/10/05, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2018/10/05 13:32:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2018/10/05 13:32:42 nowa pozycja