Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 228/18 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/05/29

Data wejścia w życie: 2018/06/01


                                          ZARZĄDZENIE NR 228/18
                                    PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                               z dnia 29 maja 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) zarządzam,
co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do
Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 16 maja 2018 r.) w § 14 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Biurem Miejskiego Rzecznika Konsumentów kieruje Miejski Rzecznik
Konsumentów, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Miejskiego Rzecznika
Konsumentów.”.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.


                                                      Prezydent Miasta
                                                      Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2018/06/01, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2018/06/05 14:35:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2018/06/05 14:35:12 nowa pozycja