Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 434/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2018/10/05

Data wejścia w życie: 2018/10/05


ZARZĄDZENIE NR 434/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), zarządzam, co następuje:
§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Muzeum Narodowe w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy zawierający wartość przekazanych składników majątkowych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


 


udostępnił: Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa, wytworzono: 2018/10/05, odpowiedzialny/a: Katarzyna Jurczak, wprowadził/a: Daria Maculewicz, dnia: 2018/10/12 08:19:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Daria Maculewicz 2018/10/12 08:19:22 nowa pozycja