Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 523/18 w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin w roku 2019

Data podpisania: 2018/12/07

Data wejścia w życie: 2018/12/07


ZARZĄDZENIE NR 523
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 7 grudnia 2018 r.


w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin w roku 2019


Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z § 6 ust.4 załącznika Nr 3 do Uchwały Nr
XXII/502/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020
(Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz.3816 oraz z 2017 r. poz.843), zarządzam,
co następuje :


§ 1. Odstępuje się w roku 2019 od podwyższenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji
Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. mieszkaniowych oraz
jakości utrzymania miasta.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WMiRSPN, wytworzono: 2018/12/07, odpowiedzialny/a: Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Katarzyna Choromańska-Orowicz, dnia: 2018/12/12 12:34:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Choromańska-Orowicz 2018/12/12 12:34:18 modyfikacja wartości
Katarzyna Choromańska-Orowicz 2018/12/12 12:33:13 modyfikacja wartości
Katarzyna Choromańska-Orowicz 2018/12/12 12:20:02 nowa pozycja