Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 281/18 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/06/29

Data wejścia w życie: 2018/06/29


                                               ZARZĄDZENIE NR 281/18
                                      PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                               z dnia 29 czerwca 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 59 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r. Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 maja 2018 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 67/18 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 131/18 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2018 r. ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prowadzenie rejestrów i ewidencji upoważnień.”;
2) w § 13 w ust. 3 po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) realizacja świadczenia pieniężnego, stanowiącego świadczenie rodzinne, „Bon
opiekuńczy:Alzheimer 75”, wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie
świadczeń, zwrot nienależnie pobranych świadczeń.”;
3) w § 21:
a) w ust. 4 skreśla się pkt 4,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W zakresie nadzoru nad realizacją budżetu oraz sporządzania zbiorczej
sprawozdawczości i informacji finansowej Miasta:
1) prowadzenie ogólnego nadzoru budżetowego w zakresie planowania i realizacji
budżetu Miasta przez dysponentów pod kątem:
a) prawidłowości klasyfikacji budżetowej,
b) poprawności układu zadaniowego budżetu Miasta,
c) rzetelności planowania dochodów budżetowych,
d) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w części dotyczącej
planów finansowych dysponentów budżetu miasta oraz uprawnień do
dokonywania zmian w budżecie Miasta,
e) analizy powiązań z budżetem Miasta jednostek budżetowych
i samorządowych instytucji kultury;
2) dokonywanie bieżących i okresowych analiz budżetu Miasta celem opiniowania
wniosków dysponentów w zakresie wprowadzenia zmian;
3) przygotowywanie opinii budżetowych dla potrzeb Prezydenta w zakresie
rozpatrywania spraw budżetowych;
4) opracowywanie okresowych informacji dla potrzeb Rady i Prezydenta w zakresie
wykonywania dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej;
5) współpraca z Wydziałem Księgowości w zakresie harmonogramu realizacji budżetu
Miasta i sprawozdawczości;
6) opracowywanie materiałów do publikacji w formie książek i broszur dotyczących
budżetu Miasta oraz sprawozdań z jego wykonania;
7) opracowywanie materiałów dotyczących finansów Miasta, przeznaczonych do
prezentacji na stronie internetowej Miasta oraz bieżący nadzór nad ich aktualizacją;
8) opracowywanie materiałów do prezentacji multimedialnych dotyczących budżetu
Miasta.
9) przeprowadzanie analizy dochodów i wydatków budżetowych w układzie
porównawczym w okresie kilkuletnim;
10) opracowanie materiałów w zakresie budżetu i realizacji polityki budżetowej.”.
4) w § 26 w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a - 2c w brzmieniu:
„2a) zapewnianie bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2b) zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania;
2c) prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu
administratora we współpracy z wydziałami i biurami;”;
5) § 37 otrzymuje brzmienie:
„§ 37. Do zadań samodzielnego stanowiska - inspektora ochrony danych należy
realizowanie zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L 119 z 27.04.2016, s.1, Dz.U.UE L
127 z 23.05.2018, s.2) oraz innych przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie,
w szczególności:
1) informowanie administratora oraz pracowników Urzędu, którzy przetwarzają dane
osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie przepisów
o ochronie danych, doradzanie im w tej sprawie oraz podejmowanie działań
zwiększające świadomość pracowników Urzędu poprzez szkolenia,
2) doradzanie i rekomendowanie określonych działań administratorowi w zakresie
ochrony danych osobowych,
3) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk
administratora, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość,
szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane
z tym audyty;
4) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków przetwarzania dla ochrony
danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
5) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
6) pełnienie funkcji punktu kontaktowego:
a) dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem,
w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa
w art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz w stosownych przypadkach
prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
b) dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem ich danych osobowych w przypadku incydentu
związanego z naruszeniem ochrony danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.;
7) prowadzenie okresowych przeglądów stanu zabezpieczenia danych osobowych,
audytów i przedstawianie ich wyników administratorowi,
8) realizacja zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej
wykonania,
9) prowadzenie rejestru czynności,
10) prowadzenie dokumentacji administratora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
11) dokonywanie analizy ryzyka celem zastosowania skutecznych metod
organizacyjnych i technicznych dla właściwej ochrony danych osobowych
u administratora danych osobowych, a w przypadku potrzeby oceny skutków
naruszenia ochrony danych osobowych.”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych
wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów
i biur Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                  

                                                        Prezydent Miasta
                                                          Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2018/06/29, odpowiedzialny/a: Grezgorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2018/07/30 09:40:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2018/07/30 09:40:23 nowa pozycja