Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 7/18 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok

Data podpisania: 2018/01/05

Data wejścia w życie: 2018/01/05


Zarządzenie Nr 7/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 5 stycznia 2018 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok.

1) Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach roku w szczegółowości do dysponentów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczegółowości do dysponentów zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Realizacja wydatków budżetowych planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa
w § 1 w układzie narastającym.

§ 3. Dyrektorzy wydziałów i Kierownicy biur Urzędu Miasta, będący dysponentami środków budżetowych, realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem,
o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

§ 4. Nadzór nad realizacją harmonogramu budżetu Miasta Szczecin powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/01/05, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Dorota Szut, dnia: 2018/01/12 13:10:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Szut 2018/01/12 13:10:55 nowa pozycja