Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 330/18 Zmieniające zarządzenie w sprawie zasad administrowania majątkiem Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/07/31

Data wejścia w życie: 2018/07/31


                                                       ZARZĄDZENIE NR 330/18
                                              PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                           z dnia 26 lipca 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie zasad administrowania majatkiem Urzędu Miasta Szczecin.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 i 1000), zarządzam co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 167/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zasad
administrowania majątkiem Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 496/16 z dnia 30 grudnia
2016r.) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust 1. w pkt 1 dodaje się lit. j w brzmieniu:
"j) środków trwałych w tym nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych, środków
trwałych o charakterze wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze
spadkobrania, zarządzanych bezpośrednio przez Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa”;
2) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Zobowiązuję Kierownika Biura Spadków i Mienia Skarbu Państwa do zapewnienia
realizacji zadań wymienionych w ust. 1 pkt 1,2,4 w części dotyczącej składników majątkowych
zarządzanych bezpośrednio przez Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa.”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się właściwym dyrektorom wydziałów/ biur Urzędu Miasta
Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                          wz. Prezydenta Miasta
                                                                                                         Zastępca Prezydenta Miasta


                                                                                                                 Michał Przepiera
 


Załączniki:

udostępnił: WKs, wytworzono: 2018/07/31, odpowiedzialny/a: Dorota Pudło-Żylińska, wprowadził/a: Aleksandra Zakrzewska, dnia: 2018/07/31 09:30:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Zakrzewska 2018/07/31 09:30:37 modyfikacja wartości
Aleksandra Zakrzewska 2018/07/31 09:30:16 modyfikacja wartości
Aleksandra Zakrzewska 2018/07/31 09:27:51 nowa pozycja