Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 391/18 Zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/08/30

Data wejścia w życie: 2018/08/30


ZARZĄDZENIE NR 391/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem

Gminy Miasto Szczecin.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) w związku z art. 26 ust 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1348 i 1432) oraz § 7 ust. 3 w związku z § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydena Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zasadach nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin stanowiącymi Załącznik do Zarządzenia nr 84/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin wprowadza się następuące zmiany:

1) w § 6 ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) monitoringu w ramach realizacji prowadzonych inwestycji - opinię merytoryczną wydaje Zespół ds. rozbudowy i integracji systemu monitoringu miejskiego, powołany zarządzeniem

Prezydenta Miasta w sprawie powołania Zespołu ds. rozbudowy i integracji systemu monitoringu miejskiego.”;

2) w § 18:

a) w pkt 1 uchyla się lit. n;

b) w pkt 2 po lit. h dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.;”.

3) w § 23 uchyla się ust. 5;

4) załącznik nr 5 do Zasad nadzoru właścicielskiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2018/09/03, odpowiedzialny/a: Beata Śmiecińska - Dyrektor BNW, wprowadził/a: Łukasz Dajer, dnia: 2018/09/03 10:22:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Dajer 2018/09/03 10:22:02 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2018/09/03 10:11:26 nowa pozycja