Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 526/18 w sprawie powołania zespołu spisowego w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2018 roku

Data podpisania: 2018/12/10

Data wejścia w życie: 2018/12/10


ZARZĄDZENIE NR 526/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania zespołu spisowego w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji

w Urzędzie Miasta Szczecin w 2018 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629 i 2212) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia w 2018 roku inwentaryzacji papierów wartościowych w postaci

materialnej i pozostałych depozytów znajdujących się w Urzędzie Miasta Szczecin powołuję zespół

spisowy w składzie:

Przewodniczący:

1) Natalia Wiechetek – Kierownik Referatu w Wydziale Księgowości;

Członkowie:

2) Katarzyna Rutkowska – Główny Specjalista w Wydziale Księgowości;

3) Ewa Wegner – Główny Specjalista w Wydziale Księgowości.

§ 2. Zobowiązuję Przewodniczącą zespołu do:

1) przeprowadzenia spisu z natury rzeczowych składników majątku Urzędu Miasta Szczecin;

2) terminowego (3 dni po zakończeniu spisu) przekazania Przewodniczącemu Stałej Komisji

Inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych, sprawozdania oraz informacji o wszelkich stwierdzonych

w czasie spisu nieprawidłowościach w zakresie ewidencji i gospodarki składnikami majątku,

zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagarnięciem;

3) rozliczenia się z pobranych arkuszy spisowych.

§ 3. Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem inwentaryzacji w Urzędzie

Miasta Szczecin w 2018 roku, ustalonym odrębnym zarządzeniem.

§ 4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji jest Przewodniczący Stałej Komisji

Inwentaryzacyjnej.

§ 5. Dyrektor Wydziału Księgowości odpowiada za wprowadzenie do ewidencji księgowej

wyniku inwentaryzacji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2018/12/12, odpowiedzialny/a: Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2018/12/12 15:03:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2018/12/12 15:03:31 nowa pozycja