Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 307/18 w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Data podpisania: 2018/07/13

Data wejścia w życie: 2018/07/13


 ZARZĄDZENIE NR 307/18 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 i 1075), art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Na koordynatora spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3. 1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustalam wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwany dalej „Rejestrem powiadomień” zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. „Rejestr powiadomień” prowadzony jest przez Koordynatora w formie księgi o stronach ponumerowanych i przesznurowanych. Ostatnią stronę należy zalakować i opatrzyć w pieczęć urzędową oraz podpis osoby upoważnionej.

3. O przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, powiadamia się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

4. Pracownik Urzędu Miasta Szczecin lub jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin, podejrzewający zaistnienie sytuacji wymagającej powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza notatkę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się Koordynatora do: 1) opracowania i przekazania Prezydentowi Miasta Szczecin za pośrednictwem Skarbnika Miasta Szczecin, informacji o podjętych w ciągu roku działaniach w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku; 2) przedstawienia propozycji zmian niniejszego zarządzenia; 3) współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przekazywania i udostępniania posiadanych dokumentów lub informacji w granicach ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta Szczecin.

§ 5. Zobowiązuję dyrektorów / kierowników wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i do zapewnienia realizacji zarządzenia, a także współpracy z Koordynatorem w zakresie: 1) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; 2) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 579/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczecin.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: WKiAW, wytworzono: 2018/07/13, odpowiedzialny/a: Agnieszka Konieczna - Dyrektor WKiAW, wprowadził/a: Andrzej Kępa, dnia: 2018/07/27 09:26:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Kępa 2018/07/27 09:26:07 nowa pozycja