Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 251/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. rozbudowy i integracji systemu monitoringu miejskiego

Data podpisania: 2018/06/21

Data wejścia w życie: 2018/06/21


                                                 ZARZĄDZENIE NR 251/18
                                         PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                   z dnia 21 czerwca 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. rozbudowy i integracji systemu
monitoringu miejskiego


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 994 i 1000) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 592/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
16 maja 2018 r. oraz Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 385/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. rozbudowy i integracji systemu monitoringu miejskiego, wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Szczepan Stempiński - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. bezpieczeństwa w Gminie
Miasto Szczecin;”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Bożena Kowalewska - Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich;”.
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin, kierowników
jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do:
1) uwzględniania w realizowanych projektach inwestycyjnych przedsięwzięć związanych
z monitoringiem miasta;
2) przedkładania Zespołowi w celu zaopiniowania i zatwierdzenia realizowanych projektów
inwestycyjnych w zakresie przebiegu monitoringu, w tym monitoringu wewnętrznego
jednostek;
3) wprowadzania w przygotowywanej dokumentacji projektowej aspektów związanych
z rozbudową sieci teletechnicznej Gminy Miasto Szczecin.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                       Prezydent Miasta
                                          Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/06/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2018/08/01 11:45:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2018/08/01 11:45:18 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2018/07/30 09:47:18 nowa pozycja