Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 498/18 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w zasobach Wydziału Inwestycji Miejskich

Data podpisania: 2018/11/23

Data wejścia w życie: 2018/11/23


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650), § 38 Instrukcji Archiwalnej stanowiącej  załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743 oraz z 2017 r. poz. 1973)zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w zasobach Wydziału Inwestycji Miejskich w składzie:

        Przewodniczący Komisji:

1) Bożena Kowalewska - Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich,

  Członkowie Komisji:

2) Ewelina Jurkowska,

3) Urszula Dochniak,

4) Jan Macholak.

§ 2. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 należy:

1) kwalifikowanie dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia na podstawie spisów wytypowanych do brakowania dokumentacji,

2) sporządzenie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej,

3) sporządzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub  zniszczenie zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji , przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1743 oraz z 2017 r. poz. 1973).

§ 3. Komisja ulega rozwiązaniu po przekazaniu wniosku na brakowanie do właściwego archiwum państwowego.

§ 4. Po wykonaniu zadań określonych w § 2 Komisja ulega rozwiązaniu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: WIM, wytworzono: 2018/11/26, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska, wprowadził/a: Ewelina Jurkowska, dnia: 2018/11/26 13:58:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Jurkowska 2018/11/26 13:58:43 nowa pozycja