Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 247/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/06/18

Data wejścia w życie: 2018/06/18


ZARZĄDZENIE
NR 247/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 42/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu powoływania Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin (zm.  Zarządzenie Nr 56/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  10 lutego 2017 r.,  Zarządzenie Nr 211/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2017 r. oraz Zarządzenie Nr 110/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2018 r. zarządzam, co  następuje:
 

§ 1. W  Zarządzeniu Nr 114/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie  powołania członków zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin w §  1 wprowadza  się następujące zmiany:

1) w pkt.2:
 

a) uchyla się lit. a,
 

b) lit. x otrzymuje brzmienie:
 

„x) Kamila Bloch - HR Manager Dansk Supermarked”.


2) w pkt 5 dodaje się lit. g w brzmieniu:


„g) Jerzy Szkwarek - Prezes Zarządu CSV sp. z o.o.”.

§ 2. Wykonanie  zarządzenia powierza  się Dyrektorowi Biura Strategii  Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

 


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/07/02, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Lidia Markiewicz, dnia: 2018/07/02 15:09:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lidia Markiewicz 2018/07/02 15:09:05 nowa pozycja