Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 153/18 w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu

Data podpisania: 2018/04/12

Data wejścia w życie: 2018/04/13


ZARZĄDZENIE NR 153/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu
 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w związku z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), zarządzam co następuje:


§ 1. Powołuję Zespół ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu, zwany dalej Zespołem.
§ 2. 1. Zespół jest organem doradczym Prezydenta Miasta Szczecin, w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zrównoważonego systemu transportowego, z uwzględnieniem komunikacji publicznej i aktywnych form mobilności, na terenie Gminy Miasto Szczecin.
2. Zespół opracowuje propozycje rozwiązań we własnym zakresie oraz w zakresie zgłaszanym przez interesariuszy.
§ 3. W skład Zespołu wchodzą:
Przewodniczący Zespołu:
1) Krzysztof Mechliński – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie;

Członkowie:
2) mł. insp. Piotr Makuch – Komendant Miejski Policji w Szczecinie;
3) mł. insp. Andrzej Biernat – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie;
4) podkom. Paweł Rut – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie;
5) Radosław Tumielewicz – Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie;
6) Arkadiusz Kuzio – Dyrektor Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
7) Marek Rupental – Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Techniczna w Szczecinie;
8) Krystian Wawrzyniak – Prezes Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.;

Sekretarz:
9) Marcin Charęza- Kierownik Referatu ds. Organizacji Ruchu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.
§ 4. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) opiniowanie i inicjowanie przedsięwzięć w zakresie zrównoważonego, efektywnego i bezpiecznego systemu drogowo - transportowego, z uwzględnieniem komunikacji publicznej i aktywnych form mobilności w Mieście Szczecin m.in. w zakresie:
a) podwyższania jakości oraz zwiększania bezpieczeństwa i dostępności usług transportu publicznego,
b) usprawniania i modernizacji układu drogowego ( remonty nawierzchni ulic i chodników),
c) tworzenia lepszych warunków dla ruchu pieszych i osób o ograniczonej sprawności,
d) zapewniania spójności systemu tras rowerowych i infrastruktury rowerowej,
e) stref uspokojenia ruchu oraz stref zamieszkania,
f) parkingów oraz zmian w strefie płatnego parkowania,
g) działań zwiększających skuteczność ograniczenia przypadków niezgodnego z prawem parkowania pojazdów na teren dróg publicznych i wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin,
h) zintegrowania funkcjonalnego i przestrzennego transportu zbiorowego, z systemem transportu rowerowego i samochodowego;

2) koordynowanie zmian wprowadzanych w organizacji ruchu;
3) analizowanie skutków wprowadzanych rozwiązań oraz ich wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców;
4) analizowanie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców, dotyczących zagrożeń w ruchu drogowym i komunikacji, w tym identyfikacja miejsc niebezpiecznych;
5) opracowywanie wniosków dotyczących zmian w infrastrukturze drogowej, w tym oznakowania pionowego i poziomego;
6) zgłaszanie uwag i propozycji do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących uwzględniania elementów systemu transportowego (m.in. ulice, szlaki piesze, trasy rowerowe, węzły integracyjne, parkingi, Park&Ride i parkingi rowerowe);
7) inicjowanie przedsięwzięć minimalizujących zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacji, w szczególności wspieranie działań inspekcji, służb, straży oraz mieszkańców, w zakresie podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
8) analizowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego oraz uczestnikom planowanych wydarzeń (w tym imprez, happeningów, wystaw, koncertów, wydarzeń sportowo rekreacyjnych, jarmarków, zgromadzeń) lub umieszczania przedmiotów mających jakikolwiek wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
9) przedstawianie Prezydentowi Miasta Szczecin wniosków oraz propozycji kierunkowych,
w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacji, w tym rozwiązań podnoszących efektywność przemieszczania się uczestników ruchu drogowego.
§ 5. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu oraz reprezentuje Zespół, a w przypadku jego nieobecności, Zespół reprezentuje oraz kieruje jego pracami Sekretarz.
2. W pracach Zespołu – na zaproszenie Przewodniczącego - mogą brać udział z głosem doradczym:
1) przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo - rozwojowych;
3) niezależni eksperci;
4) radni Rady Miasta Szczecin, radni rad osiedlowych.
3. Sekretarz Zespołu, w porozumieniu z Przewodniczącym Zespołu:
1) ustala porządek i terminy obrad Zespołu;
2) odpowiada za kontakty z członkami Zespołu;
3) informuje członków Zespołu, z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem, o terminie posiedzenia;
4) zaprasza na posiedzenia Zespołu przedstawicieli organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Zespole;
5) zapewnia obsługę techniczno – organizacyjną i dokumentuje ustalenia z posiedzeń Zespołu;
6) upublicznia na stronie miasta ustalenia z posiedzeń Zespołu.
§ 6. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał.
2. W razie potrzeby, Przewodniczący może zwołać dodatkowe posiedzenie Zespołu.
§ 7. Opinie lub wnioski podejmowane są w drodze uzgodnień, a w przypadku rozbieżności poprzez głosowanie, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, a w przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.
§ 8. Członkostwo w Zespole jest nieodpłatne.
§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Szczecin ds. bezpieczeństwa.
§ 10. Tracą moc Zarządzenia:
1) Nr 223/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania, ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu działania Prezydenckiej Rady Komunikacyjnej;

2) Zarządzenie Nr 229/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie składu osobowego Prezydenckiej Rady Komunikacyjnej (zm. Zarządzenie Nr 240/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 243/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 czerwca 2016r., Zarządzenie nr 21/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2017r.).
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: BPM, wytworzono: 2018/04/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2018/04/13 13:59:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2018/04/13 13:59:28 modyfikacja wartości
Iwona Łabaziewicz 2018/04/13 13:58:58 nowa pozycja