Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 35/18 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Data podpisania: 2018/01/22

Data wejścia w życie: 2018/01/22


Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta Szczecin w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na obszarze Gminy Miasto Szczecin.

§ 2. 1. W skład Zespołu jako stali członkowie wchodzą:

Przewodniczący:

1) Prezydent Miasta Szczecin;

Zastępca Przewodniczącego:

2) Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin; Członkowie:

3) Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin;

4) Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;

5) Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin;

6) Komendant Straży Miejskiej w Szczecinie;

7) Komendant Miejski Policji w Szczecinie;

8) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

2. W posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, w zależności od potrzeb mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego, reprezentujące:

1) Urząd Miasta Szczecin;

2) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin;

3) zespolone służby, inspekcje i straże;

4) organy administracj niezespolonej;

5) społeczne organizacje ratownicze.

3. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego może powoływać ekspertów do udziału w posiedzeniach Zespołu z głosem doradczym.

4. We wszystkich posiedzeniach Zespołu udział bierze Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Szczecin.

5. Członkowie Zespołu, po uzgodnieniu z Przewodniczącym lub Zastępcą Przewodniczącego, mogą wyznaczać do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli posiadających wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do rodzaju zaistniałego zdarzenia.

6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami kieruje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności pracami kieruje Członek Zespołu, w którego właściwości pozostaje rodzaj zaistniałej sytuacji.

7. Sekretarza Zespołu wyznacza Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin.

8. Organizację, tryb pracy oraz zadania Zespołu określa Regulamin Pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Siedzibą Zespołu jest Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, zwane dalej „MCZK”, mieszczące się w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 1/5. Przewodniczący może wyznaczyć inne miejsce pracy Zespołu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 136/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2018/01/22, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2018/01/25 11:50:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2018/01/25 11:50:54 nowa pozycja