Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 67/18 w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/02/09

Data wejścia w życie: 2018/02/09


                                     ZARZĄDZENIE NR 67/18
                            PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                        z dnia 9 lutego 2018 r.


w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 59 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin ( zm. Zarządzenie Nr 48/18
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r. ) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Dyrektorów wydziałów, kierowników biur oraz samodzielne stanowiska pracy
Urzędu Miasta Szczecin zobowiązuje się do współpracy oraz realizacji zadań związanych z :
1) obronnością kraju,
2) systemem zbiorowego bezpieczeństwa,
3) zamówieniami publicznymi,
4) realizacją projektów współfinansowanych w ramach z bezzwrotnej zagranicznej pomocy
finansowej,
5) ochroną danych osobowych,
6) ochroną informacji niejawnych,
7) udostępnianie informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu
ponownego wykorzystania w zakresie działania wydziału/biura;
8) podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
9) systemem rejestracji i obiegu dokumentów,
10) aktualizacją obowiązujących procedur załatwianych spraw,
11) wykonywaniem czynności dysponenta budżetu w powierzonej części budżetu Miasta,
12) prowadzeniem rejestrów umów,
13) nadzorem nad wykorzystaniem mienia przez podległe jednostki organizacyjne Gminy
Miasto Szczecin,
14) prowadzeniem baz danych wynikających z zadań jednostek organizacyjnych Urzędu
Miasta,
15) aktualizacją wydziałowych stron internetowych,
16) zapewnieniem aktualizacji w Biuletynie Informacji Publicznej i wewnątrzurzędowym
systemie informacyjnym Uminet zasobów informacyjnych dotyczących wydziałów i biur,
17) ustalaniem priorytetów inwestycyjnych w zakresie planów i programów inwestycyjnych,
18) kreowaniem wizerunku Miasta zgodnie z obowiązującą strategią Marki Floating Garden
2050 Projekt,
19) przekazywaniem do Biura Prezydenta Miasta informacji o planowanych przez wydziały
i biura działaniach,
20) monitoringiem prowadzonym przez Biuro Prezydenta Miasta realizacji zadań jednostek
organizacyjnych Urzędu,
21) wykonywaniem czynności właścicielskich wynikających z kodeksu cywilnego i innych
ustaw, w stosunku do nieruchomości Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa w zakresie
realizowanych zadań przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta,
22) przeprowadzaniem na terenie Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz
współpracą w tym zakresie z Koordynatorem ds. Konsultacji Społecznych,
23) informowaniem Miejskiego Konserwatora Zabytków o dokonywanych uzgodnieniach
związanych z planami inwestycyjnymi, projektami oraz pracami budowlanymi,
konserwatorskimi i innymi działaniami na obszarach oraz przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków,
24) realizacją zadań z zakresu pomocy publicznej w ramach właściwości wydziału/biura
Urzędu Miasta oraz współdziałaniem w tym zakresie z Wydziałem Podatków i Opłat
Lokalnych,
25) kontrolą zarządczą.
 

§ 3. 1. Wykładni interpretacyjnej przepisów niniejszego zarządzenia stanowiących
uszczegółowienie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin dokonuje Sekretarz
Miasta.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 2/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2016 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu
Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 31/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia
2016 r., Zarządzenie Nr 251/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2016 r.,
Zarządzenie Nr 326/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 sierpnia 2016 r., Zarządzenie
Nr 376/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 października 2016 r., Zarządzenie Nr 411/16
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2016 r., Zarządzenie Nr 505/16
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2016 r., Zarządzenie Nr 139/17 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 3 kwietnia 2017 r., Zarządzenie Nr 182/17 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 5 maja 2017 r., Zarządzenie Nr 313/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
3 lipca 2017 r., Zarządzenie Nr 415/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 września
2017 r., Zarządzenie Nr 476/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2017 r.).
 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                      Prezydent Miasta
                                                                      Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2018/02/09, odpowiedzialny/a: Grezgorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2018/02/22 09:54:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2018/02/22 09:54:21 nowa pozycja