Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 481/18 zmieniajace zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/11/09

Data wejścia w życie: 2018/11/09


 

Zarządzenie Nr 481/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 9 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1316, 1608 i 1669) oraz w związku z art. 27 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 483/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie 398/18 Prezydenta Miasta szczecin z dnia 7 września 2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu w formie: zapomóg socjalnych i losowych, pożyczek na cele mieszkaniowe oraz prolongaty w spłacie pożyczki na cele mieszkaniowe opiniowane są przez Komisje Socjalną.

3. Pozostałe świadczenia, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nalicza, zgodnie z obowiązującymi tabelami, Biuro Obsługi Urzędu.”

2) w § 4 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne „Gwiazdka”–załącznik Nr 4a do Regulaminu.” – w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

3) w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Świadczenia z Funduszu przewidziane w Regulaminie są przyznawane raz w roku, z wyjątkiem jednorazowego świadczenia pieniężnego „Gwiazdka” realizowanego w 2018 r.”

4) w § 7 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) jednorazowe świadczenie pieniężne „Gwiazdka”.”

5) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Świadczenie pieniężne „Gwiazdka” wypłacane jest jednorazowo w roku 2018. Warunkiem wypłaty świadczenia jest złożenie przez osobę uprawnioną wniosku wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wnioskodawcy, w terminie do dnia 4 grudnia 2018 r. Wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany.

2.Wysokość świadczenia określa załącznik Nr 7a do Regulaminu” – w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                      Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                                      Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2018/11/14, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Elżbieta Stolarz, dnia: 2018/11/14 14:49:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Stolarz 2018/11/14 14:49:11 modyfikacja wartości
Elżbieta Stolarz 2018/11/14 14:48:18 modyfikacja wartości
Elżbieta Stolarz 2018/11/14 14:47:58 nowa pozycja