Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 556/18 zmieniające zarządzenie w sprawie honorowego tytułu "Ambasador Szczecina"

Data podpisania: 2018/12/31

Data wejścia w życie: 2018/12/31


ZARZĄDZENIE NR 556/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie honorowego tytułu "Ambasador Szczecina"
 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349 i 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 392/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 października 2014 r. w sprawie honorowego tytułu "Ambasador Szczecina"(zm. Zarządzenie Nr 23/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) §7. otrzymuje brzmienie:
„§7 Informacja o laureatach honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” zamieszczona jest  na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: www.szczecin.pl oraz portalu Miasta Szczecin: www.szczecin.eu. ”;

2) w § 10 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W zakresie związanym z realizacją zgłoszeń kandydatów, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zgłaszający oświadcza, że odbiera stosowne oświadczenia
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, od osób, których dotyczą te dane, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1. oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s.2) wobec kandydata (dotyczącego osoby fizycznej), od którego dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zgłoszenia kandydata do honorowego tytułu "Ambasador Szczecina".”;

§ 2. W Regulaminie konkursu pn. „Zostań członkiem Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” stanowiącym załącznik Nr 5 do Regulaminu nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s.2).”.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/01/02, odpowiedzialny/a: Dyrektor Biura Prezydenta Miasta, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2019/01/02 11:41:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2019/01/02 11:41:26 nowa pozycja