Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 117/18 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2018 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/03/21

Data wejścia w życie: 2018/03/21


ZARZĄDZENIE NR 117/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku

2018 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin

Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz 1769 i 1985), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz 1868 oraz 2018 r. poz 130)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2018 w domach pomocy

społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin w następujących wysokościach:

1) Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie, ul. Krucza 17 - 3 272, 98 zł;

2) Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej"

w Szczecinie, ul. Romera 21-29 - 3 240, 58 zł;

3) Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie, ul. Broniewskiego 4/6 - 4 075, 55 zł;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie,

określonych w § 1 oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 94/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2017 w domach

pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj.

Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1183).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym

zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych , wytworzono: 2018/03/21, odpowiedzialny/a: Dyrektor WSS Beata Bugajska, wprowadził/a: Magdalena Czajkowska, dnia: 2018/03/26 09:34:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Czajkowska 2018/03/26 09:34:30 nowa pozycja