Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 298/18 zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/07/09

Data wejścia w życie: 2018/07/09


ZARZĄDZENIE NR 298/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 9 lipca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089), w związku z § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXII/502/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3816, z 2017 r. poz. 843), zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 105/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki:

udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, wytworzono: 2018/07/19, odpowiedzialny/a: Anna Szotkowska, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2018/07/19 14:25:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2018/07/19 14:25:12 nowa pozycja