Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 440/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Rady Miasta Szczecin oraz Prezydenta Miasta Szczecin na terenie Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/10/12

Data wejścia w życie: 2018/10/12


Na podstawie §10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r. oraz Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 377/18 Prezydenta Miasta Szczecin  z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Rady Miasta Szczecin oraz Prezydenta Miasta Szczecin na terenie Gminy Miasto Szczecin po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. 1. Powołuje się grupę roboczą do wykonywania następujących zadań:
1) obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczecinie - Tomasz Lasocki (Wydział Informatyki);
2) obsługi operatorów informatycznych:
a) Magdalena Dembowska (Wydział Informatyki),
b) Agnieszka Hnatkowska (Wydział Informatyki),
c) Renata Litwin (Wydział Informatyki);
3) zapewnienia sprawnego przygotowania systemu informatycznego (przy pomocy serwisantów) oraz odpowiedniej liczby stacji roboczych w obwodach, w których brakuje sprzętu - Joanna Kaźmierczak (Wydział Informatyki);
4) przygotowania i nadzoru nad serwisem komputerowym:
a) Daniel Czarnecki (Wydział Informatyki),
b) Maciej Lubowicki (Wydział Informatyki),
c) Marek Pawłusiewicz (Wydział Informatyki);
5) bieżącego serwisu zgłaszanych usterek sprzętu i oprogramowania w obwodowych komisjach wyborczych - Ryszard Nowacki (Wydział Informatyki);
6) przygotowania oprogramowania do ewidencji operatorów, szkoleń, przygotowania formularzy, udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w określonym terminie testów ogólnokrajowych z przekazywania danych testowych protokołów komisji obwodowych (według zasad przekazanych w odrębnym trybie) - Iwona Rogalka (Wydział Informatyki);
7) przygotowania oprogramowania do ewidencji komisji wyborczych, export danych do systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych, przygotowanie i elektroniczne przesłanie PIT-ów, wykonywanie raportów i zestawień:
a) Sławomir Klimek (Wydział Informatyki),
b) Andrzej Płochocki (Wydział Informatyki);
8) zapewnienia i przygotowania pomieszczeń w gmachu Urzędu Miasta Szczecin na potrzeby wyborów, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby okręgowych komisji wyborczych i pracowników obsługujących wybory oraz dostawy akcesoriów wyborczych do okręgowych komisji wyborczych:
a) Teresa Okoń (Biuro Obsługi Urzędu),
b) Urszula Żyłowska (Biuro Obsługi Urzędu);
9) obsługi posiedzeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczecinie, przygotowywania dokumentów Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczecinie, archiwizacji dokumentacji wyborczej:
a) Beata Sikorska (Wydział Organizacyjny),
b) Agnieszka Jasińska (Wydział Księgowości);
10) rejestracji zaangażowania zobowiązań umów:
a) Urszula Krych (Wydział Księgowości),
b) Katarzyna Zdanowicz (Wydział Księgowości);
11) realizacji przelewów:
a) Elżbieta Janina Kowalczyk (Wydział Księgowości),
b) Elżbieta Jankowska (Wydział Księgowości);
12) księgowania wydatków:
a) Ewa Zapolska-Downar (Wydział Księgowości),
b) Magdalena Mackus (Wydział Księgowości),
c) Jolanta Jewiarz(Wydział Księgowości),
d) Anna Rożek (Wydział Księgowości);
13) rejestracji w systemie Płatnik umów zleceń:
a) Małgorzata Marcisiak (Wydział Księgowości),
b) Jadwiga Rudiuk(Wydział Księgowości);
14) bieżącego monitorowania i rozliczania wydatków finansowanych z dotacji:
a) Żaneta Konczalska (Wydział Księgowości);,
b) Emilia Przeworska (Wydział Księgowości);,
c) Izabela Szydłowska –Wojsław (Wydział Księgowości);
15) obsługi kancelaryjnej:
a) Beata Tubacka (Biuro Rady Miasta),
b) Katarzyna Kamińska (Biuro Rady Miasta),,
c) Ewa Peryt (Biuro Rady Miasta),,
d) Marta Klimek (Biuro Rady Miasta),,
e) Edyta Sowińska (Biuro Rady Miasta),,
f) Anna Myślińska (Biuro Rady Miasta),,
g) Marzena Arciszewska (Biuro Rady Miasta);
16) obsługi prawnej:
a) Anna Kalina-Dzwonkowska (Biuro Informacji Publicznej),
b) Ewa Jasiak-Wybraniec (Biuro Prawne);
17) podpisywania spisów wyborców, obsługi platformy Wsparcie Organów Wyborczych, Centralny Rejestr Informacji Dodatkowych, Rejestr Wyborców, obsługi obwodów odrębnych, dyżuru wyborczego w Urzędzie Miasta Szczecin - Joanna Majdańska (Biuro Obsługi Interesantów);
18) obsługi platformy Wsparcie Organów Wyborczych: Centralny Rejestr Informacji Dodatkowych, Rejestr Wyborców, obsługi obwodów odrębnych, meldunku przedwyborczego, dyżuru wyborczego w Urzędzie Miasta Szczecin:
a) Renata Folta (Biuro Obsługi Interesantów),
b) Joanna Balcer (Biuro Obsługi Interesantów);
19) aktualizacji geografii wyborczej, przygotowania i aktualizacji szablonów wydruków zgodnie z rozporządzeniami, zestawienia błędów, przetwarzania bazy ewidencji Ludności,  drukowania spisów podstawowych i dodatkowych - Mariusz Hadrzyński (Wydział Informatyki);
20) oznaczenia obwodów głosowania na podstawie zawiadomień sądu o ubezwłasnowolnieniu, skreślenia w spisach wyborców, wysyłania zawiadomień do gminy poprzedniego miejsca pobytu, dyżuru wyborczego w Urzędzie Miasta Szczecin - Krystyna Wojciechowska (Biuro Obsługi Interesantów);
21) skreślenia w spisach wyborców, wysyłania zawiadomień do gminy poprzedniego miejsca pobytu, oznaczenia obwodów głosowania dla czynności meldunkowych dokonanych po sporządzeniu spisów, dyżuru wyborczego w Urzędzie Miasta Szczecin:
a) Małgorzata Zajdel (Biuro Obsługi Interesantów),
b) Krzysztof Gawęda (Biuro Obsługi Interesantów),
c) Milena Langner (Biuro Obsługi Interesantów),
d) Miron Zblewski (Biuro Obsługi Interesantów);,
e) Karolina Boguszewska (Biuro Obsługi Interesantów),
f) Iwona Syrek(Biuro Obsługi Interesantów),
g) Ariadna Galikowska (Biuro Obsługi Interesantów),
h) Eliza Kaberów (Biuro Obsługi Interesantów),
i) Aleksandra Beranek (Biuro Obsługi Interesantów),
j) Anna Wolano (Biuro Obsługi Interesantów),
k) Rafał Pawlik (Urząd Stanu Cywilnego);
22) wydawania decyzji w sprawach rejestru wyborców:
a) Iga Trzepańska (Biuro Obsługi Interesantów),
b) Halina Rogaś (Biuro Obsługi Interesantów);
23) oznaczenia obwodów głosowania dla czynności meldunkowych dokonanych w Filii Urzędu Miasta Szczecin po sporządzeniu spisów, skreślenia w spisach wyborców dla Filii, dyżuru wyborczego w Filii Urzędu Miasta Szczecin:
a) Natalia Adamowska (Biuro Obsługi Interesantów),
b) Małgorzata Bartoszewicz (Biuro Obsługi Interesantów),
c) Ewelina Leszczyńska (Biuro Obsługi Interesantów),
d) Beata Mach (Biuro Obsługi Interesantów),
e) Małgorzata Steinmetz (Biuro Obsługi Interesantów),
f) Joanna Białoń (Biuro Obsługi Interesantów).

2. Nadzór nad realizacją zadań grupy roboczej powierza się  Pełnomocnikowi ds. wyborów.”
§ 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta
 
Piotr Krzystek
 


udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/10/31, odpowiedzialny/a: Rafał Miszczuk, wprowadził/a: Marta Wikieł, dnia: 2018/10/31 08:01:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Wikieł 2018/10/31 08:01:46 nowa pozycja