Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 252/18 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad używania w obrocie znaków identyfikujących Gminę Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/06/21

Data wejścia w życie: 2018/06/21


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządziegminnym (Dz. U. z 2018 r. poz 994 i 1000) oraz art. 163 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej(Dz. U. z 2017 r. poz 776) oraz § 6 ust. 3-5 Statutu Miasta
Szczecin, stanowiącego Załącznikdo UchwałyNr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia
14 grudnia 2004 r. sprawie przyjęciaStatutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2005 r. Nr 10, poz. 178, z 2008 r. Nr 78, poz. 1721 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 1307) zarządzam,co
następuje:
§ 1. W zasadach używaniaw obrocie znaków towarowych identyfikujacych GminęMiasto
Szczecin, stanowiących Załącznikdo ZarządzeniaNr 364/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
30 lipca 2012r. w sprawie zasad używaniaw obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę
Miasto Szczecin (zm. ZarządzenieNr 56/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2015r.,
ZarządzenieNr 122/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r., ZarządzenieNr 208/17
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2017 r. ) wprowadza się następującezmiany:
1) Załączniknr 1 - Wykaz znaków towarowych identyfikujących GminęMiasto Szczecin otrzymuje
brzmienie jak w załącznikunr 1 do zarządzenia;
2) Załączniknr 2 - Wniosek o udzielenie licencji/sublicencji na używanieznaków towarowych
Gminy Miasto Szczecin do celów komercyjnych otrzymuje brzmienie jak w załącznikunr 2
do zarządzenia;
3) Załączniknr 3 - Wniosek o udzielenie licencji/sublicencji na używanieznaków towarowych
Gminy Miasto Szczecin do celów niekomercyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załącznikunr 3
do zarządzenia;
4) Załączniknr 4 - Wysokość opłatlicencyjnych i rodzaj znaków towarowych do uzycia odpłatnego
otrzymuje brzmienie jak w załączanikunr 4 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzeniapowierza sięDyrektorowi Biura Prezydenta Miasta UrzęduMiasta
Szczecin.
§ 3. Zarządzeniewchodzi w życiez dniem podpisania.
Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: BPM, wytworzono: 2018/06/25, odpowiedzialny/a: E.Olszak, wprowadził/a: Ewelina Olszak, dnia: 2018/06/25 13:37:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Olszak 2018/06/25 13:37:03 nowa pozycja