Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 539/18 w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych - kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/12/18

Data wejścia w życie: 2018/12/18


ZARZĄDZENIE NR 539/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 17 grudnia 2018 r.


w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych - kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 32 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) w zw. z art. 7 pkt 1 i 3 oraz art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam regulamin dokonywania okresowych ocen pracownikow samorządowych - kierownikow jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. 1. Pierwszą ocenę okresową według zasad wprowadzonych zarządzeniem przeprowadza się do 31 stycznia 2019 r. w oparciu o skrócony arkusz oceny.

2. Pierwsza ocena obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

3. W przypadku braku możliwości dokonania oceny za okres wskazany w ust. 2 oceny dokonuje się za inny okres, przy czym okres ten powinien obejmować co najmniej 6 miesięcy.

§ 3. 1. Kolejną ocenę okresową według zasad wprowadzonych zarządzeniem przeprowadza się w miesiącach: wrzesień - październik 2020 r.

2. Kolejna ocena obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.08.2020 r.

3. W przypadku braku mozliwości dokonania oceny za okres wskazany w ust. 2 oceny dokonuje się za inny okres, przy czym okres ten powinien obejmować co najmniej 6 miesięcy.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 507/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych - kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 638/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2010 r. ).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/12/18, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2018/12/18 13:42:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2018/12/18 13:42:17 nowa pozycja