Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 253/18 w sprawie Regulaminu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Data podpisania: 2018/06/21

Data wejścia w życie: 2018/06/21


ZARZĄDZENIE NR 253/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie Regulaminu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) w związku z art. 19 c ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) oraz § 4 uchwały nr XXXV/956/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 5321) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się Regulamin rozpatrywania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwany dalej Regulaminem, stanowiący Załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2018/06/21, odpowiedzialny/a: Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2018/06/22 10:11:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2018/06/22 10:11:34 nowa pozycja