Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 163/18 w sprawie powołania Zespołu ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Data podpisania: 2018/04/18

Data wejścia w życie: 2018/04/18


ZARZĄDZENIE NR 163/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie powołania Zespołu ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego o charakterze inicjatywnym oraz doradczo - opiniującym dla Prezydenta Miasta Szczecin, zwany dalej Zespołem, w składzie:

Przewodniczący Zespołu:
1) Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin;

Członkowie Zespołu: 
2) Dorota Mikulska - Baltrukiewicz – Główny Specjalista w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin;
3) Przemysław Taraciński – Kierownik Referatu w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecin;
4) Inez Chojnacka - Kurz – Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin;
5) Aleksandra Ciszewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;
6) Paweł Wójs - Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;
7) Bogna Krassowska - Inspektor w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
8) Sylwia Cyza - Słomska - Inspektor w Biurze Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin;
9) Alicja Dąbrowska - Główny Specjalista w Biurze Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin;
10) Magdalena Grycko - Zastępca Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie;
11) Ryszard Urbański - Kierownik Działu Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie;
12) Iwona Sienkiewicz - p.o. Kierownik Działu Inwestycji w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie;
13) Andrzej Truchanowicz - Główny Specjalista w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1) wspólne wypracowywanie koncepcji oraz rozwiązań dotyczących zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, zwanego dalej SBO;
2) rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem konsultacji społecznych dotyczących SBO wynikających z obowiązujących przepisów prawnych;
3) rekomendowanie Prezydentowi Miasta Szczecin wypracowanych koncepcji i rozwiązań;
4) wymiana informacji oraz doświadczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Szczecin oraz Gminy Miasto Szczecin w celu doskonalenia procedury SBO;
4) współpraca z Zespołem Opiniującym, powołanym przez Prezedenta Miasta Szczecin odrębnym zarządzeniem, w celu opiniowania zadań złożonych do SBO w danej edycji;
5) prowadzenie doradztwa oraz konsultacji eksperckich dla wnioskodawców w zakresie SBO.

§ 3. Przewodniczący Zespołu odpowiada za realizację zadań przy pomocy Zespołu, a w szczególności:
1) podejmuje decyzje związane z wdrażaniem zadań;
2) monitoruje prawidłowość realizacji zadań;
3) kontroluje poprawność, terminowość wykonywania obowiązków powierzonych członkom Zespołu oraz zapewnia niezbędną współpracę.

§ 4.
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2018/04/24, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2018/04/24 08:43:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2018/04/24 08:43:14 nowa pozycja