Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 363/18 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2018 rok oraz Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2018 rok i Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2018 rok

Data podpisania: 2018/08/14

Data wejścia w życie: 2018/08/14


 Zarządzenie Nr 363/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2018 rok oraz Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2018 rok i Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2018 rok

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 134/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje i § 2 ust. 1 Regulaminu Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 133/18 Prezydenta Miasta szczecin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym, zarządzam, co następuje : 

§ 1. Powołuje się Kapitułę Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2018 rok oraz Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2018 rok i Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2018 rok, zwaną w dalszej części niniejszego zarządzenia Kapitułą, w składzie: 

1) dr hab. Bartłomiej Otocki - Prorektor ds. nauki, dydaktyki i rozwoju kadry, Akademia Sztuki w Szczecinie;

2) dr hab. Jacek Styszyński prof. US - Prorektor ds. Kształcenia, Uniwersytet Szczeciński;

3) dr hab. Witold Biedunkiewicz prof. ZUT - Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;

4) prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski - Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny;

5) dr hab. inż. Artur Bejger prof. AM - Prorektor ds. Nauki, Akademia Morska w Szczecinie;

6) Katarzyna Witkowska - Prezes Zarządu, Klaster ICT Pomorze Zachodnie;

7) Władysław Walawko - PB CALBUD Sp. z o.o.;

8) Arkadiusz Świech - FINOMAR Sp. z o.o.;

9) Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin;

10) Kamila Bogusławska - Dyrektor Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin;

11) prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński – Pełnomocnik Prezydenta ds. kontaktów i współpracy z uczelniami wyższymi w Gminie Miasto Szczecin.  

 

§ 2. Kapituła zostaje powołana w celu rozstrzygnięcia konkursów o: 

 

 

1) Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2018 rok;

2) Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2018 rok;

3) Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2018 rok.

§ 3. W celu rozstrzygnięcia konkursu wskazanego w: 

1) § 2 pkt 1, Kapituła jest obowiązana stosować Regulamin Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 134/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje,

2) § 2 pkt 2, Kapituła jest obowiązana stosować Regulamin Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 133/18 Prezydenta Miasta szczecin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym.

§ 4. 1. Członkom Kapituły nie będących pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Kapituły, o których mowa w §2 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Członkowie Kapituły, o których mowa w ust. 1, na pierwszym posiedzeniu Kapituły składają oświadczenie w formie pisemnej o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych w związku z powierzoną realizacją zadań Kapituły.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 86/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2016 rok, Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2016 rok oraz Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2016 rok. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/08/14, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/01/04 08:54:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/01/04 08:54:14 modyfikacja wartości
Stefan Karbownik 2018/10/10 14:02:45 modyfikacja wartości
Stefan Karbownik 2018/10/10 14:01:18 nowa pozycja