Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 517/18 w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/12/03

Data wejścia w życie: 2018/12/03


                                             ZARZĄDZENIE NR 517/18
                                      PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                               z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych
spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin


Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 34 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000,
1349 i 1432) w związku z § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm.
Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie
Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 228/18
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Prezydent Miasta Szczecin PIOTR KRZYSTEK pełni funkcję Kierownika Urzędu
Miasta, zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników
miejskich jednostek organizacyjnych, zwierzchnika w stosunku do powiatowych służb,
inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pełni funkcję organu
samorządu terytorialnego przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej, kieruje realizacją zadań Urzędu Miasta Szczecin, określa politykę zagraniczną
miasta, sprawuje nadzór nad zapewnieniem porządku publicznego, komunikacją społeczną
i marketingową oraz kontrolą i audytem wewnętrznym, zapewnieniem ochrony informacji
niejawnych oraz danych osobowych, odpowiada za sprawy związane z obronnością kraju oraz
obroną cywilną miasta, bezpieczeństwem i higieną pracy.


§ 2. Zastępcom Prezydenta Miasta powierzam prowadzenie niżej określonych spraw
Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin :
1) Zastępcy Prezydenta ds. społecznych - KRZYSZTOFOWI SOSCE powierzam
koordynowanie i integrację działań w sferze społecznej, w tym:
a) oświatę,
b) pomoc społeczną,
c) ochronę zdrowia,
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) kulturę,
f) sport i turystykę,
g) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
h) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym
z powierzonymi zadaniami;
2) Zastępcy Prezydenta ds. inwestycji i zarządzania projektami - MICHAŁOWI
PRZEPIERZE powierzam sferę inwestycji, zarządzania projektami i wspierania biznesu,
w tym:
a) koordynowanie inwestycji miejskich,
b) Wieloletni Program Rozwoju Szczecina,
c) wspieranie biznesu, obsługę inwestorów i aktywizację gospodarczą,
d) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
e) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym
z powierzonymi zadaniami;
3) Zastępcy Prezydenta ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami - DANIELOWI
WACINKIEWICZOWI powierzam sprawy rozwoju miasta oraz dialogu społecznego,
w tym:
a) koordynowanie tworzenia, aktualizacji i monitorowania strategii miasta,
b) koordynowanie dialogu z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi,
c) programy współpracy międzynarodowej oraz obsługę kontaktów zagranicznych miasta,
d) planowanie przestrzenne,
e) ład budowlany i architektoniczny,
f) administrację geodezyjną i kartograficzną,
g) nadzór w zakresie obrotu nieruchomościami,
h) rewitalizację obszarów miejskich,
i) ochronę konserwatorską zabytków,
j) ochronę praw konsumenckich,
k) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
l) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym
z powierzonymi zadaniami;
4) Zastępcy Prezydenta ds. mieszkaniowych oraz jakości utrzymania miasta - ANNIE
SZOTKOWSKIEJ powierzam zarządzanie zasobem mieszkaniowym i bieżące
utrzymanie miasta, w tym:
a) bezpieczne funkcjonowanie miasta,
b) lokalny transport zbiorowy, inżynierię i organizację ruchu drogowego,
c) bieżące funkcjonowanie miasta,
d) gospodarkę odpadami komunalnymi oraz utrzymanie porządku i czystości w zakresie
bieżącego funkcjonowania miasta,
e) handel, usługi i targowiska,
f) ochronę środowiska, gospodarkę leśną, cmentarze i ochronę zwierząt,
g) administrację geologiczną,
h) współpracę z radami osiedli,
i) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
j) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym
z powierzonymi zadaniami.


§ 3. Sekretarzowi Miasta RYSZARDOWI SŁOCE powierzam prowadzenie niżej
określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin:
1) organizację pracy Prezydenta Miasta oraz koordynowanie współpracy Prezydenta z Radą
Miasta i Urzędem;
2) zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu Miasta, sprawnego funkcjonowania
Urzędu oraz koordynację i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Urzędu;
3) realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
4) kontrolę jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Miasto Szczecin;
5) zapewnienie sprawnej obsługi interesantów;
6) ochronę danych osobowych oraz nadzór w zakresie udostępniania informacji publicznej
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;
7) obsługę kontaktów zewnętrznych oraz spraw miasta w zakresie powierzonym przez
Prezydenta;
8) zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności;
9) akty stanu cywilnego;
10) nadzór właścicielski;
11) ubezpieczenia miasta;
12) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami
oraz nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta.


§ 4. Skarbnik Miasta STANISŁAW LIPIŃSKI odpowiada za zarządzanie finansami
miasta, w tym sprawy z zakresu:
1) pozyskiwania przychodów i kontroli wydatków w budżecie miasta - polityki finansowej
miasta;
2) analizy efektywności działania jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
w procesie koordynowania ich przekształceń i prywatyzacji;
3) obsługi finansowo-księgowej miasta i Urzędu;
4) pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
5) realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych, dotyczących praw
i obowiązków głównych księgowych budżetów;
6) spadkobrania ustawowego przypadającego Gminie Miasto Szczecin oraz Skarbowi
Państwa;
7) nadzoru nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta, w zakresie
związanym z powierzonymi zadaniami.


§ 5. W ramach powierzonych zakresów spraw do zadań Zastępców Prezydenta Miasta,
Sekretarza oraz Skarbnika Miasta należy:
1) współpraca z radnymi oraz właściwymi komisjami Rady Miasta;
2) współudział w przygotowaniu programów społecznych i gospodarczych oraz
przedkładanie projektów organom Miasta;
3) nadzór nad przygotowywaniem oraz przedkładanie projektów uchwał i stanowisk Rady
Miasta; decyzji i zarządzeń Prezydenta Miasta, jak również proponowanie sposobu ich
wykonania;
4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem aktów normatywnych wymienionych w pkt 3;
5) nadzór nad przygotowywaniem procesów restrukturyzacji i prywatyzacji jednostek
organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin;
6) prowadzenie badań i analizowanie skutków społecznych i gospodarczych aktów
normatywnych wymienionych w pkt 3 oraz przedkładanie stanowisk w tych sprawach
właściwym organom;
7) współdziałanie z radami osiedli, organizacjami pozarządowymi i zawodowymi,
stowarzyszeniami, instytucjami i organami administracji rządowej oraz samorządu
terytorialnego;
8) nadzór nad przebiegiem prac ustawodawczych, opiniowanie aktów prawnych oraz
informowanie radnych i organów miasta o tych aktach i ich skutkach, a w szczególności
wynikających z tych aktów konsekwencjach dla organów samorządu miasta;
9) udział w sesjach Rady Miasta, w posiedzeniach właściwych komisji Rady Miasta oraz
naradach i posiedzeniach zwoływanych przez organy samorządowe i administracji
rządowej;
10) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz nadzór nad sposobem
załatwiania interpelacji;
11) udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady Miasta;
12) rozpatrywanie interwencji w sprawach realizowanych zadań;
13) rozpatrywanie i załatwianie petycji, skarg i wniosków;
14) składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w ramach umocowań wynikających
z przepisów prawa i aktów wydawanych przez organy samorządu, a w przypadku
czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu, po uzyskaniu
stosownych upoważnień właściwych organów;
15) udzielanie informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystania;
16) realizacja zadań związanych z obronnością kraju;
17) reprezentowanie miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta Miasta.


§ 6. Szczegółowy zakres zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika
Miasta określa załącznik do Zarządzenia.


§ 7. Prezydent Miasta Szczecin może w miarę potrzeby - w drodze zarządzenia -
powierzyć Zastępcom Prezydenta Miasta oraz Sekretarzowi Miasta inne zadania do
realizacji.


§ 8. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz oraz Skarbnik Miasta zobowiązani są do
ścisłej współpracy w zakresie powierzonych zadań i kompetencji.


§ 9. Ustala się następujące zastępstwa w przypadku nieobecności:
1) Prezydenta Miasta Szczecin PIOTRA KRZYSTKA zastępuje Zastępca Prezydenta
Miasta KRZYSZTOF SOSKA, któremu powierza się funkcję Pierwszego Zastępcy
Prezydenta Miasta z zastrzeżeniem pkt 2;
2) W przypadku nieobecności Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Krzysztofa Soski,
Prezydenta Miasta zastępują według ustalonej kolejności następujący Zastępcy
Prezydenta:
a) Zastępca Prezydenta Miasta MICHAŁ PRZEPIERA,
b) Zastępca Prezydenta Miasta DANIEL WACINKIEWICZ,
c) Zastępca Prezydenta Miasta ANNA SZOTKOWSKA;
3) Zastępca Prezydenta Miasta KRZYSZTOF SOSKA oraz Zastępca Prezydenta Miasta
MICHAŁ PRZEPIERA zastępują się wzajemnie z zastrzeżeniem pkt 4;
4) W przypadku nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta Krzysztofa Soski oraz Zastępcy
Prezydenta Miasta Michała Przepiery zastępstwo pełnią według kolejności:
a) Zastępca Prezydenta Miasta DANIEL WACINKIEWICZ,
b) Zastępca Prezydenta Miasta ANNA SZOTKOWSKA;
5) Zastępca Prezydenta Miasta DANIEL WACINKIEWICZ oraz Zastępca Prezydenta
Miasta ANNA SZOTKOWSKA zastępują się wzajemnie z zastrzeżeniem pkt 6;
6) W przypadku nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta Daniela Wacinkiewicza oraz
Zastępcy Prezydenta Miasta Anny Szotkowskiej zastępstwo pełnią według kolejności :
a) Zastępca Prezydenta Miasta KRZYSZTOF SOSKA,
b) Zastępca Prezydenta Miasta MICHAŁ PRZEPIERA;
7) Sekretarza Miasta RYSZARDA SŁOKĘ zastępuje Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
lub osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta;
8) Skarbnika Miasta STANISŁAWA LIPIŃSKIEGO zastępuje Dyrektor Wydziału
Księgowości, a w przypadku nieobecności Dyrektora Wydziału Księgowości zastępstwo
pełni wyznaczony przez Skarbnika Miasta Zastępca Dyrektora Wydziału Księgowości.


§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 80/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego
2017 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych
spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin.


§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                            

                                                                             Prezydent Miasta
                                                                              Piotr Krzystek

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/12/03, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Ewelina Walewska, dnia: 2018/12/05 15:27:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Walewska 2018/12/05 15:27:17 nowa pozycja