Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 135/18 w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych

Data podpisania: 2018/03/29

Data wejścia w życie: 2018/03/29


 

 

Zarządzenie Nr 135/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.  Ustanawia się Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych.

2. Zasady przeprowadzenia konkursu o Nagrodę, której mowa w ust. 1, ustala „Regulamin Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych” w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia nr 135/18
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 marca 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU

”Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin
za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych”

Cele konkursu:

1) zwiększenie zainteresowania studentów i młodych naukowców problematyką związaną z Miastem Szczecin;

2) tworzenie warunków umożliwiających młodym, kreatywnym ludziom włączenie się w proces twórczego i innowacyjnego kształtowania polityki rozwoju Miasta oraz dyskusji na temat przyszłości Szczecina;

3) promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze rozwoju i promocji Miasta;

4) zwiększenie zainteresowania mieszkańców skutecznymi działaniami na rzecz ożywienia gospodarczego, kulturalnego, naukowego i społecznego.

Rozdział 1.
Tryb naboru i wymogi wobec autorów i ich prac zgłaszanych do Nagrody

§ 1. 1.  Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie oraz magisterskie z zakresu nauk humanistycznych obronione we wszystkich uczelniach Szczecina.

2. Na konkurs przyjmowane będą prace doktorskie oraz magisterskie obronione w ciągu 18 miesięcy przed terminem zgłaszania prac konkursowych.

3. Prace na konkurs zgłaszają Władze Uczelni na wniosek promotora pracy.

4. Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:

1) imię i nazwisko autora pracy, dokładne i aktualne dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, telefon);

2) imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu (katedry) wraz z dokładnym adresem, w której zgłaszana praca powstała;

3) streszczenie pracy, zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazującego na walory pracy w zakresie rozpoznania problemu i zaproponowanych rozwiązań (streszczenie nie powinno przekraczać 3-5 stron);

4) pełny tekst pracy w wersji elektronicznej na dysku CD-ROM;

5) wykaz potwierdzonych publikacji ogłoszonych na jej podstawie;

6) wykaz nagród i wyróżnień, jakie praca otrzymała.

5. W przypadku prac magisterskich do konkursu kwalifikowane są wyłącznie prace oceniane przez uczelnię stopniem bardzo dobrym.

Rozdział 2.
Organizacja i tryb pracy Kapituły Nagrody

§ 2. 1.  Prace zgłoszone do konkursu ocenia Kapituła Nagrody powołana przez Prezydenta Miasta Szczecin odrębnym zarządzeniem.

2. W skład Kapituły Nagrody wchodzi 9 osób:

1) trzech przedstawicieli szczecińskiego środowiska akademickiego;

2) trzech przedstawicieli szczecińskich instytucji naukowych i kulturalnych;

3) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Szczecin.

3. Kapituła Nagrody wybiera ze swojego grona, na pierwszym posiedzeniu, Przewodniczącego Kapituły.

4. W postępowaniu konkursowym Kapituły Nagrody wyróżnia się:

1) etap wstępnego zapoznania się członków Kapituły Nagrody ze zgłoszonymi pracami, w którym istnieje możliwość zasięgnięcia opinii eksperckich o walorach prac;

2) etap dyskusji i rozstrzygnięcia konkursu na posiedzeniu Kapituły Nagrody.

5. Rozstrzygnięcie konkursu następuje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 5 członków Kapituły Nagrody.

6. Obrady Kapituły są niejawne.

7. W sprawach nierozstrzygniętych decydujący głos należy do Przewodniczącego Kapituły.

8. Wyniki swych prac Kapituła Nagrody przedstawia, w formie protokołu, Prezydentowi Miasta Szczecin. Protokół podpisuje Przewodniczący Kapituły.

Rozdział 3.
Wymogi i kryteria oceny prac zgłoszonych do Nagrody

§ 3. 1. Przedmiot prac powinna stanowić tematyka związana z Miastem Szczecin lub opis rozwiązania możliwego do wdrożenia w Mieście.

2. Prace powinny reprezentować wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy, adekwatny do wymogów prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych.

2. Przedmiot badawczy prac powinien korespondować z aktualnymi potrzebami Miasta, w szczególności w zakresie dyscyplin i obszarów badawczych ważnych dla rozwoju Miasta.

3. W postępowaniu konkursowym oceniane będą prace o różnorodnej tematyce i trudno porównywalnych walorach. Nie precyzuje się szczegółowych kryteriów do analizy porównawczej walorów ocenianych prac, pozostawiając te kwestie Kapitule Nagrody.

4. Preferowanymi wyróżnikami prac są ich walory użyteczne i pragmatyczne. Stanowią o nich wszelkie korzyści jakie bezpośrednio bądź pośrednio mogą wynikać z efektów ocenianych prac dla zrównoważonego rozwoju Miasta Szczecina.

Rozdział 4.
Formy Nagrody

§ 4. 1.  Autorom nagrodzonych prac przyznaje się dyplomy "Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych " i  "Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych" oraz nagrody pieniężne, jedną w kategorii prac doktorskich i jedną w kategorii prac magisterskich lub dyplomowych.

2. Prezydent Miasta Szczecin może, na wniosek Kapituły Nagrody, przyznać wyróżnienia w formie dyplomów autorom wybranych prac oraz dodatkowe nagrody pieniężne.

3. Wysokość nagród pieniężnych wynika z wielkości ustalonej corocznie w budżecie Miasta Szczecin.

4. W szczególnych przypadkach pozostawia się możliwość odstąpienia przez Prezydenta Miasta Szczecin, na wniosek Kapituły Nagrody, od przyznania nagród lub wyróżnień.

Rozdział 5.
Terminy konkursu

§ 5. 1.  Nagrody za najlepszą pracę doktorską oraz za najlepszą pracę magisterską  przyznawane są raz w roku przez Prezydenta Miasta Szczecin.

2. Zgłoszenia prac przyjmowane będą w terminie odrębnie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Szczecin.

3. Prace na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską  w dziedzinie nauk humanistycznych" lub  "Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych" wraz z wymienioną uzupełniającą dokumentacją, w sekretariacie Biura Strategii, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (wejście od ul. Odrowąża – IV piętro).

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu następuje w ciągu 90 dni od daty składania prac na konkurs, z możliwością jego przesunięcia przez Prezydenta Miasta Szczecin na wniosek Kapituły Nagrody. Nagrodzeni zostają zawiadomieni o przyznaniu nagrody w terminie 14 dni od daty jej przyznania.


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/03/30, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2018/03/30 12:40:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2018/03/30 12:40:05 nowa pozycja