Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 436/18 w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Data podpisania: 2018/10/08

Data wejścia w życie: 2018/10/08


ZARZĄDZENIE NR 436/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 8 października 2018 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z § 9 ust. 1 Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 44, poz. 834 i Nr 84, poz. 1540, z 2005 r. Nr 55, poz. 1268, z 2006 r. Nr 60, poz. 1108 i Nr 90, poz. 1679, z 2007 r. Nr 90, poz. 1555, z 2011 r. Nr 72, poz. 1331 oraz z 2018 r. poz. 3498) oraz § 1 ust. 4 Zarządzenia Nr 386/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych, zarządzam, co następuje:
 

§ 1.
1. Ustala się od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. następującą wysokość stawek podstawowych netto za najem 1 m2 powierzchni komunalnych lokali użytkowych:
1) 2,65 zł (słownie: dwa złote 65/100) dla następujących podmiotów:
a) organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, partii politycznych, związków zawodowych, państwowych jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin - na potrzeby związane z realizacją zadań statutowych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) spółek prawa handlowego utworzonych przez Gminę Miasto Szczecin, w których posiada ona 100 % udziałów, na cele związane z wykonywaniem działalności statutowej,
c) instytucji kultury, dla których organizatorem bądź współorganizatorem jest Gmina Miasto Szczecin,
d) placówek oświatowych, działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669),
e) posłów na Sejm RP, senatorów RP oraz posłów do Parlamentu Europejskiego – na potrzeby związane z prowadzeniem biura poselskiego lub senatorskiego, na czas sprawowania mandatu,
f) podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej;

2) 3,00 zł (słownie: trzy złote) dla przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646, 1479, 1629 i 1633).

2. Do stawek podstawowych netto, o których mowa w ust. 1, dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem stawek, które odnoszą się do jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: WMiRSPN, wytworzono: 2018/10/08, odpowiedzialny/a: Dyrektor WMiRSPN - Anna Szotkowska, wprowadził/a: Dorota Rutkowska, dnia: 2018/10/12 12:21:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Rutkowska 2018/10/12 12:21:34 nowa pozycja