Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 139/18 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok

Data podpisania: 2018/03/30

Data wejścia w życie: 2018/03/30


Zarządzenie Nr 139/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 30 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 oraz z 2018 r. poz.62) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 7/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2018 r. (zm. Zarządzenie Nr 56/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 96/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2018 r.) załącznik Nr 1 Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach roku w szczegółowości do dysponentów i załącznik Nr 2 Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczegółowości do dysponentów otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom właściwych Wydziałów/Biur.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                     Prezydent Miasta
                                                                                                        Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/03/30, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Hanna Chabińska, dnia: 2018/05/08 08:27:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Hanna Chabińska 2018/05/08 08:27:44 modyfikacja wartości
Hanna Chabińska 2018/05/07 11:48:26 nowa pozycja